Организацията за управление на туристическите райони изясняваха в Русе днес

Организацията за управление на туристическите райони изясняваха в Русе днес

Областният управител на област Русе Галин Григоров участва в информационен ден относно изпълнението на проект, целящ повишаване капацитета на малките и средни предприятия в областта на туризма.

Сред специфичните цели на проекта са изграждането на Организациите за управление на 9-те туристически района в страната, които от една страна ще помогнат за създаване на механизъм за взаимодействие между фирмите и туристическите организации, а от друга ще запълнят празнината в управлението и маркетинга на дистанциите между местното и националното ниво. Също така се цели подобряване конкурентоспособността на малките и средни предприятия в туризма чрез повишаване информираността им и осигуряване на улеснен достъп на националния и международен пазар чрез участия в разнообразни събития, като изложения и панаири.

В тази връзка ще бъде разкрит и по един офис на Организацията за управление на туристическите райони във всеки от 9-те туристически района, а именно в Русе, Велико Търново, София, Пловдив, Казанлък, Благоевград, Смолян, Варна и Бургас. Фокусът на дейност ще бъде поставен върху извършването на маркетингови изследвания и проучвания на туристическия поток в отделните райони, изготвянето на анализи и прогнози за туристическото развитие, разработването на маркетингови стратегии и комуникационни планове за всеки от туристическите райони, както и провеждането на активна реклама на туристическите продукти на съответния регион.

В срещата участваха още областният управител на област Търговище г-н Митко Стайков, главния секретар на Областна администрация Разград г-н Михаил Тодоров, представители на местната и държавна власт, както и на Българската православна църква.

Инициативата се реализира по проект „Повишаване на капацитета на МСП в сектор туризъм чрез оказване на подкрепа за създаване и функциониране на Организациите за Управление на Туристическите Райони“, изпълняван от Министерство на туризма и финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. Общата стойност на проекта възлиза на 5 052 041,08 лв., от които 4 294 234,92 лв. са осигурени от Европейския фонд за регионално развитие и малко на 757 800 лв. са национално съфинансиране. Очаква се проектът да приключи до края на май 2021 г.

Сподели: