Освободиха от плащане на ТБО юридическите лица без задължения към бюджета на Община Борово за времето на извънредните противоепидемични мерки

Общински съвет – Борово освобождава от заплащането на такса битови отпадъци, по смисъла на Местни такси, Раздел Раздел I, от Наредба № 13 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Борово, всички юридически лица развиващи дейност само на територията на Община Борово, които са преустановили дейността си или част от нея, в резултат на въведените извънредни противоепидемични мерки, които нямат задължения към Община Борово към настоящият момент и през 2018 и 2019 год. са си погасили задълженията в определените за това срокове,  Срокът, за който се освобождават лицата, е времето през което е обявена извънредната епидемична обстановка, като лицата се освобождават от заплащане на бъдещи такси за битови отпадъци след приемане на настоящото решение, за срок от 01. април 2021  до 31 октомври 2021 г.

Сподели: