Осигуреността с лекари за област Русе в края на 2021 година е под средната за страната

В края на 2021 г. на основен трудов договор в лечебните и здравните заведения в област Русе практикуват 803 лекари. Лекарите по дентална медицина са 181, а медицинските специалисти по здравни грижи са 1439, от които 896 медицински сестри и 157 акушерки.

В заведенията за болнична помощ на основен трудов договор работят 505 лекари и 940 медицински специалисти по здравни грижи. В заведенията за извънболнична помощ на основен трудов договор работят 274 лекари и 181 лекари по дентална медицина. От заведенията за доболнична помощ, които се занимават с клинична медицина най-голям е делът на лекарите, работещи на основен трудов договор в диагностично-консултативни центрове – 35 и в медицински центрове – 17.

В други лечебни и здравни заведения (вкл. детски ясли и кабинети в училища) към 31.12.2021 г. на основен трудов договор работят 24 лекари и 311 медицински специалисти по здравни грижи.

В структурата на лекарите по специалности[1] най-голям е делът на общопрактикуващите лекари – 93 бр. (при 95 за 2020 г.) или 11.6% от всички лекари в областта, следвани от: Кардиология – 8.5%, Акушерство и гинекология – 5.7%, Хирургия – 5.6%, Анестезиология  и интензивно лечение – 5.5% Нервни болести – 4.9% и Ортопедия и травматология – 4.4%.

Разпределението на лекарите по пол за Русенска област е следното: мъжете са 363 и 440 са жените.

Делът на младите лекари до 35 годишна възраст към 31.12.2021 г. е 16.3% – 131 бр. (с 0.8% повече от тези през 2020 г.), а този на работещите над 75 годишна възраст лекари е  2.6% при 1.9% за 2020 година. Най-голям е броят на лекарите във възрастовия интервал 55 – 64 години – 298 или 37.1% от всички работещи лекари в областта.

Осигуреността с лекари в края на 2021 г. за област Русе е 38.4 на 10 000 души от населението, което е под средното за страната – 43.3 и се увеличава спрямо 2020 г. с 1.1 пункта. Най-нисък този показател е в област Кърджали – 23.4 на 10 000 души от населението и Добрич (26.7).

Плевенска област е с най-висока осигуреност – 67.3 на 10 000 души от населението, след нея се нареждат София(столица) (54.5) и Пловдив (52.3).

Осигуреността с общопрактикуващи лекари за Русенска област е 4.4 на 10 000 души при 5.8 общо за страната.

Осигуреността с лекари по дентална медицина в област Русе е 8.7 на 10 000 души от населението при 11.0 общо за страната. Най-висок е показателят в област Пловдив – 17.8  и най-нисък в област Разград – 5.6 на 10 000 души.


[1] Разпределението на лекарите по специалности се отнася до практикуваната специалност. Включени са и лекарите, работещи в практики за специализирана медицинска помощ. Не са разпределени лекарите, които практикуват повече от една специалност.

 Методологични бележки

Статистическото изследване на лечебните и здравните заведения осигурява информация за здравната мрежа по видове лечебни заведения и териториалното им разпределение, както и за медицинския персонал по специалности и категории. Методологията на изследването е в съответствие с методологическите указания на Евростат за практикуващите медицински специалисти.

Данните от изследването се отнасят към 31.12. на съответната година.

Легловият фонд включва броя на действително разкритите и временно закритите легла за срок по-малък от шест месеца, но не включва временно разкритите легла.

При анализ на данните на здравната мрежа трябва да се има предвид, че броят на заведенията и легловият фонд се променят не само в резултат на разкриване и закриване на заведения, но и поради промени, свързани с преобразуване на заведенията от един вид в друг или обединяване на заведения.

При анализиране на данните за осигуреност на населението с медицинска помощ по области трябва да се имат предвид специфичните особености на медицинското обслужване. Лечебните заведения не са свързани пряко само с обслужването на населението на едно населено място или община и достъпът до медицинска помощ е свободен. Голяма част от заведенията обслужват населението на няколко области. Заведенията с национален обхват независимо от тяхното местонамиране обслужват населението на цялата страна.

В броя на медицинския персонал (физически лица) се включват практикуващите в лечебните и здравни заведения независимо от ведомствената им подчиненост. Не са включени данни за работещите извън страната медицински специалисти и за тези, които не работят непосредствено в лечебните заведения – например във фармацевтичната промишленост.

За 2010 г. има прекъсване на динамичните редове по отношение на териториалното разпределение на лекарите и лекарите по дентална медицина, както и на разпределението на лекарите по специалности. Медицинските специалисти, които работят в практики по договор с НЗОК, обслужващи повече от една област, респ. община, са включени в общия брой на медицинските специалисти за областта, но не са разпределени по общини.

Разпределението на лекарите по специалности е в съответствие с Наредба №1 на Министерството на здравеопазването (ДВ. Бр. 7 от 27 януари 2015 г.) и се отнася до практикуваната специалност. От 2010 г. лекарите, работещи в практики за специализирана медицинска помощ по договор с НЗОК са разпределени по специалността, която практикуват. В случай че работят по

повече от една специалност, те са включени в общия брой на лекарите, но не са разпределени по специалности.

Показателите за осигуреност на населението с болнични легла и с медицински специалисти са изчислени с броя на населението в края на годината.

Повече информация и данни от изследването „Лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ и здравни заведения“ са достъпни в ИС ИНФОСТАТ (infostat.nsi.bg/infostat/pages/module.jsf?x_2=58) и на сайта на НСИ (www.nsi.bg), раздел „Здравеопазване“.

Сподели: