Осигурена е материална база за предоставяне на социалната услуга „Дневен център за деца и младежи с увреждания“ – седмична грижа“ в Русе

С Решение № 1070, прието с Протокол № 40/13.10.2022 г. на Общински съвет Русе, се промени броя на потребителите на  „Дневен център за деца и младежи с увреждания – седмична грижа“на адрес: гр.Русе, кв. „Тракция“, ул. „Искър“ № 41, от 20 /двадесет/ на 30 /тридесет/ потребители, считано от 01.11.2022 год.

Услугата е създадена с Решение № 574, прието с Протокол № 24/25.04.2013 г., на Общински съвет Русе, като със същото е предоставена част от сграда публична общинска собственост в сграда с идентификатор 63427.8.651.2, помещения на първи етаж, / в западната й част/- коридор, умивалня, тоалетна, гардеробна, заималня, кухненски офис и тераса с обща площ 203,55 кв.м и помещения на втори етаж в северен корпус, състояща се от коридор, умивалня, тоалетна, гардеробна, занималня, кухненски офис и тераса с обща площ 179,27 кв.м., премет на АОС №5661 от 06.02.2009 г.

С Договор №6165/03.12.2021 г. представянето на социалната услуга е възложено на Сдружение „Дете и пространство“ – София.

Съгласно §1, ал. 4 от ПЗР от Наредбата за качеството на социалните услуги, обн. ДВ, бр. 48 от 28.06.2022 год., до приемането на Националната карта на социалните услуги, за социалните услуги, предоставяни в дневни центрове за деца и младежи с увреждания – седмична грижа, се прилагат стандартите за качество за социалните услуги по чл. 15 от Закона за социалните услуги, а именно: дневна грижа; информиране и консултиране (като специализирана услуга);  застъпничество и посредничество; терапия и рехабилитация; обучение за придобиване на умения (като специализирана услуга); подкрепа за придобиване на трудови умения (за младежи над 16-годишна възраст); резидентна грижа – от понеделник до петък. Тези социални услуги се предоставят съгласно стандартите за качество и критериите за тяхното изпълнение, определени в приложнията към наредбата.

Съгласно чл. 64, ал. 2, т. 2 от Закона за социалните услуги, възлагането на прдоствянето на социланата услуга се допуска при условие, че матеиралната база, обазавеждането и оборудването, които се изискват за предоставяне на услугата са осигурени от общината.

В тази връзка е необходимо да се осигури  средата (материалната база), в която ще се гарантира подобряване качеството на живот на по-голям брой нуждаещи се от подкрепа деца и младежи със специални потребности  и ще се намалят рисковете, водещи до социалното им изключване и изолация.

Днес Общински съвет – Русе реши социалната услуга „Дневен център за деца и младежи с увреждания“ – седмична грижа, да се предоставя и в следните части от сграда публична общинска собственост:

– Сграда с идентификатор 63427.8.651.3 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с площ от 227 кв.м., брой етажи: 1, с предназначение: Сграда за детско заведение, с административен адрес гр. Русе, ул. „Искър“ №41, описана в АПОС №5661/06.02.2009 г.

– Източната част от сграда с идентификатор 63427.8.651.4 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, със застроена площ от 373 кв.м. и разгъната застроена площ от 746 кв.м., брой етажи: 2, с предназначение: Сграда за детско заведение, с разгъната застроена площ на предоставяната източна част от сградата от 373 кв.м., с административен адрес гр. Русе, ул. „Искър“ №41, описана в АПОС №5661/06.02.2009 г.

Сподели: