С красива Коледна и Новогодишна украса посреща Община Ветово

Основен ремонт на част от общински път RSE 1135/III – 2001, Ветово – Глоджево/Смирненски – граница общ. /Ветово-Русе/ – Тетово /RSE 3147/ от Чукура до разклона за с. Тетово

У В Е Д О М Л Е Н И Е

за инвестиционно предложение

От Община Ветово, ЕИК: 000530504

Пълен пощенски адрес за кореспонденция: 7080 Ветово, ул. Трети март №2.

Управител или изп. директор на фирмата-възложител: Мехмед Хасан Мехмед, кмет на Община Ветово, област Русе

Лице за контакти: Хошгюн Насуф, главен специалист КРСИК.

Телефон за контакт, факс, е-mail: 081612253; [email protected]

Уважаеми съграждани,

Уведомявам Ви, че Община Ветово има следното инвестиционно предложение:

“Основен ремонт на част от общински път RSE 1135/III – 2001, Ветово – Глоджево/Смирненски – граница общ. /Ветово-Русе/ – Тетово /RSE 3147/ от Чукура до разклона за с. Тетово”

Характеристика на инвестиционното предложение:

 1. Цел и предмет на инвестиционното предложение – производство, жилищно, пътно и др.:

Предмет на настоящето инвестиционно предложение е възстановяване и подобряване на транспортно-експлоатационните качества и носимоспособността на настилката на пътния участък, с оглед осигуряване условия за безопасност на движението и добро отводняване на пътя.  С него следва и да се подобрят обществените комуникации и комфортът на пътуването.

 1. Описание на основните процеси:

– Визираният участък е с приблизителна дължина от около 2 500,00 м и приблизителна средна ширина на пътното платно 6,5 м (2х3,25 м), банкети с ширина около 1 метър, не преминава през населени места

– За рехабилитация и реконструкция на улична мрежа основните процеси са: почистване на банкет, полагане на трошено-каменна настилка , фрезоване на асфалт и полагане на нов асфалт .

 1. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон, орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:
 • Регионалната инспекция по околната среда и водите – Русе;
 • КАТ – Русе;
 • ГД „Пожарна безопасност и защита на населението“
 1. Местоположение на площадката:

RSE 1135/III – 2001, Ветово – Глоджево/Смирненски – граница общ. /Ветово-Русе/ – Тетово /RSE 3147/ от Чукура до разклона за с. Тетово

Начало на участъка: км 0+000. Началото на участъка започва от указателната табела на с. Смирненски посока гр. Ветово

Край на участъка: км 2+500. Преди разклона Ветово – Глоджево, местност Чукура

 1. Природни ресурси, предвидени за използване по време  на строителството и експлоатацията; предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди – чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или от повърхностни води, и/или подземни води, необходими количества; съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови: 

Не се предвижда използване на природни ресурси.

 1. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, вт.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води: 

         Не се очакват.

 1. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители: 

Въздействието върху атмосферния въздух през периода на строителството ще бъде незначително, в локален мащаб.

 1. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:

След издаване на разрешение за строеж за обекта и преди откриване на строителната площадка, следва да се изготви План за управление на строителните отпадъци към техническия проект.

 1. Отпадъчни води: 

Не се предвижда генериране на отпадъчни води при извършване на предвидените дейности.

 1. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението: 

Не се очакват.

Сподели: