Основна цел на „Център по дентална медицина 1 – Русе” ЕООД е да затвърди позициите си на водещ център в североизточния район

Общинско търговско дружество „Център по дентална медицина 1 – Русе” ЕООД е преобразувано със Заповед №РД-09-506/28.10.1999 г. на Министерство на здравеопазването, Приложение №5 и е лечебно заведение с предмет на дейност осъществяване специализирана извънболнична дентална дейност. Дружеството е вписано в ТР към АВ с ЕИК 000527052.

Основният капитал на дружеството е 259 780 лева, разпределен в 25 978 дяла с номинална стойност 10 лева всеки един и не е променян през годината. Към 31.12.2020 г. размерът на собствения капитал на дружеството е 647 хил. лева, спрямо собствен капитал в размер на 567 хил. лева през 2019 г. Увеличението е резултат от отчетената печалба.  

„Център по дентална медицина 1 – Русе” ЕООД е единственото лечебно заведение в областта, имащо договор за специализирана дентална помощ в целия обем от дейности от НРД за денталната медицина – орална хирургия, детска дентална медицина и образна дентална диагностика.

Дейността на лечебното заведение е обезпечена от необходимите дентални специалисти и помощен персонал: лекари по дентална медицина – 15, като 10 от тях са с призната специалност и един в процес на придобиване втора специалност „лицево-челюстна хирургия“; специалисти по здравни грижи и дентални асистенти – 5 и лаборанти – 2, санитари – 4 и технически сътрудници – 2.

Центърът по дентална медицина за поредна година участва в „Национална програма за профилактика на оралните заболявания при деца от 0 до 18 години в България“.

Приходите на дружеството се формират основно от оказване на медицински дентални услуги по сключен договор с НЗОК, от пряко платени дентални услуги и от отдадени под наем помещения. Размерът на приходите от медицински услуги за 2020 г. е 598 хил. лева, с 16% повече спрямо 2019 г., като 24 800 лева са допълнителни средства от НЗОК, във връзка с извънредната епидемична ситуация. Постъпленията от отдадените под наем помещения са в размер на 130 хил. лева и представляват 18% от общите приходи.  

„Център по дентална медицина 1– Русе“ ЕООД приключва финансовата 2020 г. с печалба в размер на 88 хил. лева,  при отчетена печалба от 87 хил. лева през 2019 г.

Разходите за инвестиции в „Център по дентална медицина – Русе“ ЕООД през 2020 г. са общо в размер на 56 378 лева и включват:

– изцяло обзаведен и оборудван е един дентален кабинет;

– закупена е специализирана апаратура и два зъболекарски стола;

– през м. февруари 2020 г. е приключена втората част от ремонта на покрива. Осъществен е цялостен ремонт на 1 300 кв. м. покривна конструкция – извършена е за първи път подобна инвестиция от построяването на сградата през 1989 г.;

– продължава поетапната подмяна на осветителните тела в сградата. Цялостно е подменено осветлението на главното фоайе на сградата на ет. 1;

– ремонтиран е задният вход на сградата и стъпалата към него;

– обновена и ремонтирана е инвалидна рампа;

– ремонтирани са стъпалата и е възстановен подходът и достъпът от южната част на сградата.

Намеренията на „Център по дентална медицина 1 – Русе” ЕООД за 2021 г. са свързани със:

– запазване, с тенденция към увеличаване потока от пациенти в диагностичните и лечебно-консултативните звена на лечебното заведение, чрез комплексно дентално обслужване, включване на нови дентални специалности и обучение на млади дентални лекари.

– разкриване на обособен дежурен кабинет, при възможност – вечерен;

– проучване на пазара и при финансова възможност закупуване на съвременен 3D скенер/апарат за образна диагностика;

– осъществяване на поетапен ремонт, обновяване и рехабилитация на сградата, като се използват всички възможности – собствени средства, финансиране по програми, дарения, финансова подкрепа от Община Русе, подновяване на компресорната система на сградата, дограми и врати, изграждане на абонатна станция.

– използване на операционния блок за осъществяване на обучителна медицинска дейност;

– осъществяване на обучителни и профилактични програми, касаещи детското дентално здраве – силанизация;

– осъществяване на безплатни програми и мероприятия, касаещи дентално здраве по определени целеви групи;

– запазване тенденцията за наличие на разнообразие от дентални специалности и специалисти, гарантираща комплексно лечебно-диагностичен процес, непрекъснато повишаване на квалификацията на медицинския персонал на всички нива.

– обновяване на специализираната апаратура;

– стартиране на процедура за акредитация за следдипломна специализация.

Основна цел на „Център по дентална медицина 1 – Русе” ЕООД е да затвърди позициите си на водещ център в североизточния район, реализирайки  цялостния  потенциал от кадри и материални  ресурси.

Сподели: