Основното училище в Баниска ще е защитено и през новата учебна година

ОУ „Христо Ботев” – с. Баниска бе включено в Списъка на защитените училища за учебната 2018/2019 година. Съгласно чл. 5, ал. 1 от Постановление на Министерски съвет (ПМС) No121/23.06.2017 г. за определяне на критерии за включване в Списъка на защитените детски градини и училища, същия се актуализира ежегодно по мотивирано предложение на кмета на общината след решение на общинския съвет. В Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) е регламентирано, че защитено училище е държавно или общинско училище – начално, основно, обединено или средно, в което се обучават учениците от населени места на територията на общината или на съседни общини, в които няма училище. Съгласно Постановление на Министерски съвет (ПМС) No 121/23.06.2017 г. за определяне на критерии за включване в Списъка на защитените детски градини и училища за защитено училище по смисъла на чл. 53, ал. 2 от ЗПУО се определя държавно или общинско училище – начално, основно, обединено или средно, в което се обучават най-малко 10 ученици в задължителна училищна възраст от други населени места, в които няма училище, и за които това е училището, осъществяващо обучение в съответния клас и намиращо се на най-малко разстояние, измерено по асфалтирана пътна мрежа. По прогнозни данни през учебната 2019/2020 година в ОУ „Христо Ботев” – с. Баниска ще се обучават 55 ученици, като 9 от тях пътуват от други населени места, в които няма училище, а именно: 2 ученици от с. Могилино, намиращо се на разстояние от 6, 31 км. от с. Баниска; 7 ученици от с. Помен, намиращо се на разстояние от 8, 27 км. от с. Баниска. Видно е, че един ученик не достига за изпълнението на ПМС за определяне на минималния брой ученици, но по отношение на отдалечеността училището отговаря на критериите за защитено училище. Най-близкото училище е в гр. Борово, което е на 20 км. разстояние от с. Могилино и на 22 км. от с. Помен. Като основен мотив училището да бъде включено в списъците защитените училища е децата да не пътуват на повече от 20 км., но и финансирането по ПМС No 121 е от висока важност за да продължи съществуването му.

Сподели: