Основно училище „Отец Паисий” получи за безвъзмездно ползване общинско помещение в блок „Орфей“

С докладна записка директорът на Основно училище „Отец Паисий” гр. Русе иска предоставяне безвъзмездно за управление на недвижим имот – публична общинска собственост, намиращ се в гр. Русе, ул. „Плиска” № 3, бл. „Орфей”, вх. В, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.1.148.20.69 в партера на блока със застроена площ 104,47 кв.м., заедно с 2,009 % ид. части от общите части на сградата, предмет на АОС № 8528/13.11.2017 г., поради изтичане на срока на предоставяне.
Със заповед № РД-01-85/21.01.2013 г. на Кмета на Община Русе, във връзка с Решение № 388, прието с протокол № 18/13.12.2012 г. на ОбС – Русе гореописаният недвижим имот е предоставен безвъзмездно за управление на Основно училище „Отец Паисий”, за срок от 5 /пет/ години. Помещението се ползва от училището от 1976 г. до днес, необходимостта от него не е отпаднала и продължава да е необходимо за ежедневно ползване, за обучение на деца в подготвителен клас. В тази връзка е и писмо № ВП-1897#1/25.10.2017 г. от началник отдел „Образование, младежки дейности и спорт” при Община Русе, с което се дава съгласие за предоставяне безвъзмездно за управление на недвижимия имот на Основно училище „Отец Паисий” гр. Русе.
На свое заседание Комисията по общинска собственост разгледа докладната записка от Директора на Основно училище „Отец Паисий” гр. Русе и с протокол № 22/26.10.2017 г. даде съгласие да се предостави безвъзмездно за управление самостоятелния обект, на Основно училище „Отец Паисий”.
Днес Общински съвет-Русе предостави безвъзмездно за управление, недвижим имот – публична общинска собственост, намиращ се в гр. Русе, ул. „Плиска” № 3, бл. „Орфей”, вх. В, партер, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.1.148.20.69 по Кадастралната карта на гр. Русе със застроена площ 104,47 кв.м., заедно с 2,009 % ид. части от общите части на сградата, предмет на АПОС № 8528/13.11.2017 г., на Основно училище „Отец Паисий” гр. Русе.

Сподели:

Още новини от деня