Отглеждането на плодове, зеленчуци, и др. не са приоритет на кооперациите в Община Ветово

По време на днешното заседание на Постоянната секторна комисия в областта на земеделието, рибарството и аквакултурите в Русе с председател зам. – областния управител Айлян Карамехмедова Ервин Юсеинов – специалист от отдел „Евроинтеграция“ в Община Ветово, представи доклад за състоянието на земеделието в региона към настоящия момент.
Територията на Община Ветово обхваща част от дунавската хълмиста равнина. Заема западната част от Лудогорието и западните склонове на разградските височини. Надморс…

Код на новината : *119980.html

    

Сподели: