Община-Борово-3

Отделят се още средства за закупуване на автомобил за нуждите на социалната услуга „Асистентска подкрепа” в Борово

Извършени са промени в инвестиционната програма за 2024 г. на община Борово. Във функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“, в § 52-04 „Придобиване на транспортни средства“ са предвидени средства за Лек автомобил за нуждите на дейност Асистентска подкрепа гр. Борово – 1 бр. х 25000 лв. с източник на финансиране средства от преходен остатък от 2023 г. в делегирана държавна дейност. Разходите са отразени в дейност „Социални услуги в домашна среда”/5-3-561/ в бюджета на гр. Борово. Към настоящия момент социалната услуга „Асистентска подкрепа” ползват 27 потребители, обслужвани от 17 лични асистента. От тях финансирането на 23 потребители, обслужени с 15 лични асистенти е делегирана държавна дейност. Разпределението по населени места е следното:

Гр. Борово – 8 потребителя
С. Обретеник – 1 потребител
С. Горно Абланово – 8 потребителя
С. Батин – 10 потребителя

Най-голям брой потребители се намират в с. Батин, което е най-отдалеченото населено място от общинския център.

За системност на вътрешния контрол и мониторинг, и за по-добра ефективност и ефикасност на социалната услуга е необходимо периодично посещение на потребителите.

За проследяване качеството на услугата е необходимо да се ползва лек автомобил, тъй като деветнадесет от лицата, които я ползват са извън град Борово.

Във връзка с проучване на различни ценови оферти предлагаме стойността на този обект да се завиши с 39000 лв.

Допълнителните средства в размер на 39000 лв. в § 52-04 „Придобиване на транспортни средства“ предлагаме да се осигурят от преходния остатък от 2023 г. от делегираната държавна дейност – ЦСРИ /5-3-550/ от бюджета на ЦСРИ „Детелина“ гр. Борово, както следва:

§ 10-15 „материали“ – 5000 лв.;

§ 10-16 „вода, горива и енергия“ – 14000 лв.;

§ 10-20 „разходи за външни услуги“ – 10000 лв.;

§ 10-30 „текущ ремонт“ – 10000 лв.

Директорът на ЦСРИ „Детелина“ гр. Борово със свое писмо № 156/06.06.2024 г., вх. № 29-02-31/06.06.2024 г. уведомява, че при възникнала необходимост дава съгласие за използване на средства от преходния остатък от 2023 г. в дейността за други социални услуги, които са делегирани държавни дейности в размер на 39000 лв. Стойността на „Лек автомобил за нуждите на дейност Асистентска подкрепа гр. Борово – 1 бр. кметът на Община Борово предложи, а общинските съветници одобриха сумата да стане 64 000 лв.

Сподели: