Отделят средства за строителен надзор за следващите етапи от изграждане на нови подпорни стени, възстановяване на основи на мостови съоръжения, почистване и облагородяване на поречието на река Беленска

В момента обект „Реновиране на съществуващи и изграждане на нови подпорни стени, възстановяване на основи на мостови съоръжения, почистване и облагородяване на поречието на река Беленска“ е в своя Етап II на строително-монтажни работи. Те обхващат участъка от км 0+302.000 до км 0+632.000. За продължаване на дейностите е необходимо упражняване на строителен надзор. Разхода за същия ще възлезе на стойност до 3 000 лв. с ДДС. Средствата ще се осигурят от резерва на бюджета на Община Бяла за 2024 година.

Също така предстои и разход за упражняване на строителен надзор за Етап III, който обхваща участъка от км 0+000.000 до км 0+302.000. Разхода за него ще бъде в размер до 6 000 лв. с ДДС. Средствата ще се осигурят от резерва на бюджета на Община Бяла за 2024 година.

Тъй като Счетоводната политика на Община Бяла налага включването на горепосочените разходи в списъка с капиталови разходи /Приложение № 12/, е необходима и неговата актуализация.

Предстои на 28 март общинските съветници в Бяла да дадат своето съгласие и приемат актуализирано Приложение № 12 „План за разпределение на собствените бюджетни средства за капиталови разходи за 2024 година“ към точка 2 от Решение № 47 по протокол № 6 от 15.02.2024 г. на Общински съвет Бяла, съгласно Приложение № 1 към настоящото решение.

Сподели: