След сигнал на граждани беше ремонтирана детска площадка при бл. „Ясен“

Отделят средства за технически инвестиционни проекти за още 3 нови площадки в Русе

В Инвестиционната програма на Община Русе за 2022 г. е включено изготвяне на технически инвестиционни проекти за 3 площадки. Видно от стойността на договора, сключен за изготвяне на проектите, средствата заложени в бюджета за капиталови разходи са недостатъчни. Съгласно доклад от директор дирекция „Инфраструктура, строителен и инвеститорски контрол“ следва да бъде изготвена оценка за съответствие на инвестиционните проекти на трите обекта. В тази връзка кметът на Община Русе предлага на общинските съветници да гласуват на 16 юни, за да бъде увеличена стойността на обектите в дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие”, §5206 „Изграждане на инфраструктурни обекти“, както следва :

*Обект „Изработване на ИТП за oбновяване на съществуваща детска площадка на юг от бл.3 в кв. Дружба 3 за деца от 3 до 12г., Русе“ /било 1500 лв.; става 2000 лв./

*Обект „Изработване на ИТП за Детска площадка за деца от 0 до 3г. при бл. „Фазан“, ЦГЧ, град Русе“ /било 1500 лв.; става 2000 лв./

*Обект „Изработване на ИТП за нова комбинирана детска площадка от 0 до 18г в прилежащ терен на север от ул. Александровска, УПИ VI-3759, кв.300, с места за отдих, парково оборудване и озеленяване., Русе“ /било 3000 лв.; става 3470 лв./

Средствата от 1 470 лв. се осигуряват от §0098 „Резерв за непредвидени и неотложни разходи“, дейност 998 „Резерв“.

сн. Архив

Сподели: