Не е извършено приемо - предаване на сградата с плувния басейн и бокс

Отдел „Защита на потребителите“ към Община Русе представи резултатите от работата си през последната година

Дейността на инспекторите от отдел „Защита на потребителите“ към Община Русе през втората година от мандата е била насочена в изпълнение на  разпоредбите на Закона за защита на потребителите (ЗЗП), Закона за туризма (ЗТ) и подзаконовите нормативни актове, Наредба №5 на Общински Съвет Русе. Извършван е превантивен контрол на новоразкрити обекти за търговия, услуги и туризъм; проверки на търговски обекти, свързани с правата на потребителите относно гаранции и рекламации на стоките и услугите и решаване на свързаните с това потребителски спорове; проверки за наличие на регистър на предявените рекламации; за предоставяне на информация на потребителите на български език за производител и вносител, съществени характеристики, указания за употреба; обявяване на задължителната информация за работно време, фирма и адрес на управление на търговеца и лице, отговорно за търговския обект; обозначаване на цените на стоките и услугите; издаване на документи за продажба; проверки, свързани със съобщения за намаление на цените на стоки и услуги-начин на обявяване, съдържание, условия, срок и др.; проверки на текстилни продукти, съгласно Наредбата за етикетирането и наименованията на текстилните продукти; продажба на обувки относно правилното им етикетиране, съгласно Наредбата за означаване на вида на материалите, използвани в основните части на обувките; проверки на автосалони, които предлагат нови пътнически автомобили за продажба или наемане, относно правилното им етикетиране и предоставянето на задължителната информация, съгласно Наредбата за изискванията за етикетиране на нови пътнически автомобили и за предоставяне на информация относно разхода на гориво и на емисиите на въглероден диоксид; проверки за наличие на разрешение за ползване на място и платена такса за нестационарните обекти; контрол на средствата за подслон и местата за настаняване, относно отразяване на реализираните от тях нощувки в централизирана информационна система за туристическа информация ЕСТИ.

През отчетния период от отдела са извършени и различни тематични проверки, които са регламентирани в ежемесечните заповеди на Кмета на Община Русе за контролната дейност.        

Издадените от отдела удостоверения за липса на задължения към общинския бюджет на фирми и физически лица са 9 бр.

През отчетния период са постъпили общо 31 бр. жалби на граждани, относно рекламации на стоки и услуги.

От общия брой постъпили жалби: 4 бр. са препратени по компетентност до  Комисията за защита на потребителите (КЗП, БАБХ); по 4 бр. жалби не е образувано производство, поради непредставени допълнителни документи и информация или липса на нови факти и доказателства по случая.

От останалите 23 бр. жалби, 10 бр. са решените жалби в полза на потребителите т.е. около 43,5 % от жалбите са удовлетворени. По всички тях, със съдействието на инспекторите от отдел ТНОЗП, потребителите са удовлетворени чрез възстановяване на заплатените суми, замяна на закупените стоки с нови, безплатен ремонт на дефектиралите уреди и изпълнение на исканията на потребителите във връзка с договорените услуги.

Има и жалби, по които търговците не удовлетворяват рекламациите, като считат жалбите за неоснователни, поради неправилна експлоатация на стоките, липса на несъответствие с договореното, липса на основание за прекратяване на договори за услуги без неустойка и др. – 13 бр.

През отчетния период най-многобройни са били жалбите срещу мобилни оператори, относно гаранционно обслужване на закупени телефонни апарати и предоставяне на услуги по договор. Другите жалби са за дефектирали ел. уреди и техника, обувки, ремонт на автомобили, тиган, изработка и доставка на врати и др.

Постъпили са и 15 бр. сигнали на граждани, за които са извършени проверки от контролните органи, основно за шум и силна музика, неспазване на работно време след 23 ч. от заведения за хранене, за нерегламентирана търговска дейност, замърсяване и миризми от търговска дейност, както и срещу търговски и туристически обекти за нарушения на Наредба №5, ЗТ и ЗЗП. По 2 бр. от сигналите са извършени нощни проверки след 23.00 ч.

По 16 бр. сигнали инспекторите от отдела нямат правомощия и те са препратени по компетентност до РЗИ Русе, БАБХ, ДАМТН, НАП, ОД на МВР.

Всички жалби са разгледани, обсъдени, взети са мерки по тяхното изпълнение, като целта е да се помогне на жалбоподателите, да се съдейства за повишаване на потребителската им култура и информираност, за да могат да отстояват правата си.

В отдел „Търговия, наемни отношения и защита на потребителите” към дирекция „Управление на собствеността” са постъпили и са обработени 1 678 молби, заявления и искания от физически и юридически лица, направени са множество устни консултации и справки, изпълнени са всички влезли в сила решения на Общински съвет Русе. Обработката на преписките е свързана с проучване, събиране и систематизиране на документацията, подготовка на отговор при спазване на поставените срокове за отговори на писма от граждани, отразени в деловодна система „Архимед” и съхраняване на документацията.

Сподели: