Отменена е такса от 2 % върху оценката при сделки с общински имоти във Ветово

Административен съд – Русе отмени по протест на прокурор от Окръжна прокуратура – Русе разпоредбата на чл. 51 от Наредба № 8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ветово, приета с решение № 457 на Общински съвет – Ветово по Протокол № 34/29.01.2003 г., изменена с решение № 325 по Протокол № 30/30.08.2006 г. на ОбС-Ветово, съгласно която: „По производства за настаняване под наем, продажби, замени или учредяване на вещни права върху общински имоти се заплаща такса в размер на 2 % от оценката.”. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд.

С разпоредбата на чл. 51 от Наредба № 8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Ветово (Наредба № 8 на ОбС – Ветово) е определено заплащане на такса по производства за настаняване под наем, продажби, замени или учредяване на вещни права върху общински имоти в размер на 2 % от оценката.

Приетото през 2006 г. изменение на чл. 51 от Наредба № 8 на ОбС – Ветово, с което е установен действащият и към настоящия момент начин на определяне на местната такса, е инициирано от кмета на Община Ветово с докладна записка вх. № 516/23.08.2006 г. Мотивите в тази докладна записка са пределно общи и лаконични – „във връзка с предвидените в нормативната уредба на местните такси промени….”. Не се сочат обаче въобще какви конкретно са тези промени, нито пък са излагани съображения относно начина на формиране на конкретните размери за отделните такси, включително и тази по чл. 51. При приемане на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 8 на заседанието на ОбС – Ветово на 30.08.2006 г. не са проведени никакви разисквания по промените, като председателят на общинския съвет единствено е обявил, че Община Ветово е вероятно единствената община с такива ниски такси за административни услуги, поради което те следва да бъдат променени. Не са налице никакви доказателства, че възприетият начин на определяне на процесната такса по чл. 51 от Наредба № 8 на ОбС – Ветово се явява законосъобразен, справедлив и оправдан, съобразно необходимите и действителни разходи на общината по предоставянето на услугата по изготвянето на различните видове сделки с вещноправен ефект и облигационни договори с общински имоти.

Не на последно място следва да се посочи, че разпоредбата на чл. 7, ал. 1 от ЗМД към настоящия момент е доразвита по отношение на таксите за административни услуги с новосъздадения чл. 115а от ЗМДТ (нов – ДВ, бр. 97 от 2016 г., в сила от 1.01.2017 г.), според който размерът на таксата за всяка административна услуга (каквато е и таксата по чл. 111 ЗМДТ, респективно – по чл. 51 от Наредба № 8 на ОбС – Ветово) трябва да съответства на разходите на общината за предоставяне на съответната услуга, включително необходимите материално-технически разходи и всички административни разходи за изпълнение на задълженията на длъжностните лица с оглед на тяхната квалификация и разходвано работно време. От своя страна административните разходи не могат да надвишават 20 на сто от размера на таксата. В настоящия случай, с определения с оспорената в настоящото производство разпоредба на чл. 51 от Наредба № 8 на ОбС – Ветово е определен размер на такса за административна услуга – провеждане на производства за настаняване под наем, продажби, замени или учредяване на вещни права върху общински имоти, който размер, както вече се посочи, по никакъв начин не е обвързан с реално извършваните от общината разходи за предоставяне на услугата.

Сподели:

Още новини от деня