Отменена е част от решение на ОбС – Русе заради постройки до СОУЕЕ

Съобразно Акт за публична общинска собственост № 1222 / 28.02.1997 г., вписан под № 165, том 23, н.д. 4963, вх. рег. № 10412 / 26.08.2010 г. по описа на Службата по вписванията – гр. Русе, Община Русе е титуляр на правото на собственост спрямо поземлен имот (ПИ) с идентификатор по Кадастралната карта на гр. Русе 63427.1.227 с площ от 14065 кв.м., с начин на трайно предназначение – урбанизирана територия, с начин на трайно ползване – за комплекс за образование, находящ се в гр. Русе, ж.кв….

Код на новината : *120231.html

    

Сподели: