административен съд русе

Отменени са текстове от Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на Община Бяла

Прокурор при Окръжна прокуратура Русе протестира Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на Община Бяла, област Русе, приета с Решение № 16 по Протокол №3/ 18.12.2003 г. на Общински съвет гр. Бяла, изменяна многократно с решения на ОбС гр. Бяла, последното изменение е с решение на Общински съвет гр. Бяла под №515 по протокол №46/28.06.2018г.

Протестират се част от текстовете/разпоредбите в подзаконовия нормативен акт, а именно нормите на чл. 41, чл.42, чл.43, чл.44, чл.45 и чл.46 от Наредбата.

Прокурорът счита, че тези норми, находящи се в Раздел V „Такси за административни услуги“ на Наредбата, са в противоречие със законови разпоредби на ЗОАРАКСД(Закон за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност) – чл. З, ал. З, както и на чл. 30, ал.1 от ЗТТИ (Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия), и на чл.6, чл. 7 и цялата Глава Трета „Местни такси“ на ЗМДТ(Закон за местните данъци и такси).

Ответникът – Общински съвет – Бяла, представляван от председателя М. Антонов признава протеста за основателен, съответно протестираните разпоредби от Наредбата – за незаконосъобразни.

Става дума за Раздел V „Такси за административни услуги“:

Текстът на Чл. 41 казва: „За разрешения се събират: 1 .Годишна такса – за упражняване на дейността.

(1) За разрешения за търговия с тютюневи изделия по чл. 30 ал.1 от Закона за тютюна и тютюневите изделия се събира такса в следните размери:

1.Заведения за хранене и развлечения в зависимост от категорията им (една и две звезди).

а/ (изм.-Решение №23 по Протокол №3/20.03.2008 г.)Годишна такса – за град-200,00 лв.; за село-100,00 лв.

2. Заведение за хранене и развлечения без категория.

а/ (изм.-Решение №23 по Протокол №3/20.03.2008 г.)Годишна такса – 150,00 лв.

б/ (изм.-Решение №23 по Протокол №3/20.03.2008 г.)Годишна такса™ 50,00 лв.

3. Други търговски обекти.

а/ (изм.-Решение №23 по Протокол №3/20.03.2008 г.)Първоначална такса 100,00 лв.

б/ Годишна такса – в зависимост от площта на обекта: -до 10 м2- 50,00 лв. -от 11 до 20 м2- 70,00 лв. -над 20 м2 – 100,00 лв.

(2) (изм. с Решение №158 по протокол №12/21.11.2008 год.) За разрешение за складиране, съхраняване, лагеруване и търговия на едро на продукти от грозде, дестилати, спирт и спиртни напитки се събира такса годишна такса в размер, определен в зависимост от площта, а именно:

а/до 50 м2- 300,00 лв. б/ над 50 м2-400,00 лв. (3) За разрешение и лицензи, за търговия на дребно с продукти от грозде, дестилати, спирт и спиртни напитки се събира такса в следните размери:

1. (изм. с Решение №158 по протокол №12/21.11.2008 год.)Заведения за хранене и развлечения в зависимост от категорията им (една и две звезди) се събира годишна такса – за град-300,00 лв.; за село-200,00 лв.

2. (изм. с Решение №158 по протокол №12/21.11.2008 год.)Заведение за хранене и развлечения без категория годишна такса в размер на 30,00 лв.

3. (изм. с Решение №158 по протокол №12/21.11.2008 год.)Други търговски обекти годишна такса – в зависимост от площта на обекта: -до 10м2-50,00 лв. -от 11 до 20 м2-70,00 лв. -над 20 м2-100,00 лв.

(4) За временен щанд за продажба на продукти от грозде, дестилати, спирт и спиртни напитки на панаири, събори, рекламни кампании на фирми и други подобни се събира дневна такса за упражняване на правото в размер на 25,00 лв.

Съответно, останалите разпоредби – на чл.42, чл.43, чл.44, чл.45 и чл.46 са допълващи правилата за събиране на тези такси.

Процесните норми от Наредбата са били съобразени с действащата към момента на приемането разпоредба на чл.113 във всичките си алинеи от ЗМДТ(в редакцията си към бр. 106 от 2004 г.), в последствие изм. – ДВ, бр.105/2008 г., в сила от 1.01.2009 г., отменена изцяло-Д.в. бр. 95 от 2009 г., в сила от 1.12.2009 г.

Разпоредбите от закона са звучали по следния начин: чл.113, ал.1-„За издаване на разрешения и за упражняване на дейности се заплащат такси в размери, определени от общинския съвет, при спазване на следните принципи :“, съответно алинея втора-„ Таксите по ал. 1 са: 1. първоначална – за издаване на разрешение за търговия по чл. 30, ал. 1 от Закона за тютюна и тютюневите изделия; 2. годишна – за контрол по спазване на изискванията за извършване на следните дейности: а) търговия с тютюневи изделия по чл. 30, ал. 1 от Закона за тютюна и тютюневите изделия; б) складиране, съхраняване, лагеруване и търговия на едро на продукти от грозде, спирт, дестилати и спиртни напитки; в) търговия на дребно с продукти от грозде, спирт, дестилати и спиртни напитки “.

Тези разпоредби на ЗМДТ, са отменени с изменение на закона обнародвано в ДВ бр.95/2009 г., в сила от 01.12.2009 г., поради което е отпаднала предвидената в закона възможност за общинските съвети да определят и събират такси за издаване на разрешения за търговия с тютюневи изделия и складиране, съхраняване, лагеруване и търговия на едро и дребно на продукти от грозде, спирт, дестилати и спиртни напитки.

Във връзка с това изменение на ЗМДТ е изменен и чл. 30 от ЗТТИ (ДВ, бр.95/2009 г., в сила от 1.12.2009 г.), предвиждащ тютюневите изделия да се продават от търговци, притежаващи разрешение за продажба на тютюневи изделия, издадено при условията и по реда на Закона за акцизите и данъчните складове. Според чл. 90а, ал.1 от ЗАДС (Нов – ДВ, бр.94/2010 г., в сила от 1.01.2011 г.) продажбата, съхранението и предлагането на тютюневи изделия може да се извършват само от лица, получили разрешение за търговия с тютюневи изделия от началника на митницата по местонахождение на търговския склад или обект.

Затова и при направената преценка за съответствие с материалния закон, съдебният състав на РАС намира, че протестираните разпоредби на чл. 41, чл.42, чл.43, чл.44, чл.45 и чл.46 от Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на Община Бяла са незаконосъобразни. Те не намират опора в ЗМДТ, нито в ЗТТСИ, в противоречие са и с принципите, заложени в чл. З, ал. З ЗОАРАКСД – „ При административно регулиране и административен контрол върху стопанската дейност административните органи и органите на местното самоуправление не могат да налагат ограничения и тежести, които не са необходими за постигане на целите на закона“.

Това са вече едни „мъртви“ норми, които безспорно и не се и прилагат-по изявление на председателя на ОбС Бяла, но с оглед протестираните им, следва да бъдат отменени.

Административен съд – Русе отмени по протест на прокурор от Окръжна прокуратура Русе нормите на чл. 41, чл.42, чл.43, чл.44, чл.45 и чл.46 от Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на Община Бяла, област Русе, приета с Решение № 16 по Протокол №3/ 18.12.2003 г., изм. и доп. последно с Решение № 515 по протокол № 46/28.06.2018 г. на Общински съвет Бяла. Решението подлежи на оспорване пред Върховен административен съд на Република България.

Сподели: