дом възраждане

Отоплителната инсталация в ДСХ „Възраждане“ ще бъде ремонтирана през тази година

В Инвестиционната програма на Община Русе за 2022 г. е включен обект „Проектиране и изграждане на нова отоплителна инсталация в ДСХ „Възраждане“, град Русе“ за 150 000 лв. Съгласно доклад от началник отдел „Инфраструктура и инвеститорски контрол и приложеното към него становище относно горепосочения обект от инж. Румен Върбанов, проектант по част „Отопление и вентилация“, е видно че за отстраняване на проблемите по отоплителната инсталация не е необходимо проектиране и изграждане на нова отоплителна инсталация, а се считат за текущ ремонт. В тази връзка кметът на Община Русе предлага на общинските съветници да гласуват на 16 юни средствата от 150 000 лв. в Дейност 540 „Домове за стари хора“ – държавна дейност; §5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“, да бъдат насочени в същата дейност както следва:

            *по §5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“, обект „Абонатна станция за парното отопление за ДСХ “ Възраждане“ – 6 000лв./било 30 000лв.; става 36 000лв./

            *по §1030 „Текущ ремонт“ – 144 000лв.                                                                                             

Сподели: