Отпадна задължение за заплащане на наемна цена по договори за наем в Община Иваново във връзка с въведените противоепидемични мерки в условията на обявена извънредна епидемична обстановка

Общински съвет – Иваново даде своето съгласие за отпадане на задължението за заплащане на наемна цена по действащи наемни правоотношения за наематели на нежилищни общински и предоставени на Община Иваново за управление имоти на територията на общината, които са преустановили дейността си вследствие на въведените със Заповед № РД-01-173/18.03.2021 г. на Министъра на здравеопазването противоепидемични мерки в условията на извънредна епидемична обстановка, за периода на действие на ограниченията, за установяването на което пряко засегнатите лица подават искане за освобождаване от наем (Приложение 1) и представят попълнена декларация (Приложение № 2), които са неразделна част от настоящото решение.

Кметът на Община Иваново трябва да приема, разглежда и одобрява исканията от настоящото решение, както и да предприеме съответните действия за изпълнение на настоящото решение.

Кметът на Община Иваново трябва да предприеме съответните действия за приспадане на платените до приемане на настоящото решение наемни цени за периода на въведените със Заповед № РД-01-173/18.03.2021 г. на Министъра на здравеопазването противоепидемични мерки в условията на епидемична обстановка, от дължими последващи плащания.

Сподели: