котовск данъчно община русе

Отстъпка от 5 на сто се прави на лицата, предплатили до 30 юни таксата за битови отпадъци в Община Русе за цялата година

С чл.11, ал.2 от Наредба №20 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Русе е предвидено, че лицата, заплатили до 30 април данък върху недвижимите имоти в пълен годишен размер ползват отстъпка от 5 на сто. С чл.17, ал.2 от Наредба №16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе е предвидено, че лицата, заплатили до 30 април такса за битови отпадъци в пълен годишен размер ползват отстъпка от 5 на сто. С Указ №71 на Президента на Република България на 24.03.2020г. в Държавен вестник бр.28 е обнародван Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020г. С §26 от ПЗР на този закон се удължава срока за ползване на отстъпката от 5 на сто до 30 юни 2020г. на предплатилите данък върху недвижимите имоти и данък върху превозните средства. Компетентността за удължаване на срока за ползване на отстъпката на предплатилите такса за битови отпадъци съгласно чл.9 от Закон за местните данъци и такси е на ОбС-Русе, поради което правя настоящото предложение.

За прилагането на новата уредба не са необходими финансови или други средства, както за общината, така и за заинтересованите лица. Очакваните резултати са повишаване доверието на обществеността към общинска администрация гр. Русе.

Тази мярка е в подкрепа на гражданите и бизнеса в Община Русе. Също така мярка цели предотвратяване струпване на големи групи хора във връзка с предприетите мерки за намаляване на риска от разпространение на заболяването COVID-19 на територията на Община Русе и с оглед обявената от Световната здравна организация спешност за общественото здраве от международно значение по отношение на заболяването (COVID – 19). Съобразени са действащото българско право, а от там и в съответствие с правото на Европейския съюз.

Кметът на Община Русе счита, че въведеното в Република България извънредно положение с решение на Народното събрание от 13 март 2020г. свързано с борбата с вируса COVID-19 е изключителен случай, предвиден в чл.26, ал.4 от Закон за нормативните актове за съкращаване на срока за предложения и становища на 14 дни.

Днес Общински съвет – Русе прие Наредба за допълнение на Наредба №16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе както следва:

В ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ се създава

§27 (Нов) с текст: През 2020 г. отстъпка от 5 на сто се прави на лицата, предплатили до 30 юни таксата за битови отпадъци за цялата година.

Сподели:

Още новини от деня