С красива Коледна и Новогодишна украса посреща Община Ветово

От Ветово: Подготвена е Общинска програма за намаляване на риска от бедствия и аварии 2020 – 2022 г.

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ БЕДСТВИЯ НА ОБЩИНА ВЕТОВО ЗА ПЕРИОДА 2020-2022 г.

На основание   чл. 6 д от Закона за защита при бедствия, и във връзка с изпълнението на целите на Областната програма за намаляване на риска от бедствия, както и за намаляването на рисковете, определени с Общинския план за защита при бедствия е разработена настоящата Общинска програма за намаляване на риска от бедствия и аварии 2020 2022 г., съдържаща следните раздели:

 1. Оперативни цели;
 2. Дейности за реализиране на оперативните цели.

Проектът на общинската програма за намаляване на риска от бедствия ще бъде публикуван за обществено обсъждане на интернет страницата на общинска администрация за срок от един месец.

Предложения и мнения могат да се подават до Община Ветово,на  адрес:

Гр. Ветово, ул. „Трети Март“ № 2 или  на електронен адрес: e-mail:

Vetovo@abv.bg

В едномесечен срок след изтичането на срока за обществено обсъждане общинската програма за намаляване на риска от бедствия ще се внесе за съгласуване в Областния съвет за намаляване риска от бедствия, след което ще се предложи и внесе за приемане от Общинския съвет – Ветово.

В ъ в е д е н и е:

В Република България все по-често започнаха да възникват бедствия, предизвикани от природни явления или човешка дейност, чиито социални и икономически последици могат да окажат значителен неблагоприятен ефект на нейното развитие, засягат все повече хора и причиняват по-големи икономически щети поради което намаляването на риска от бедствия е от изключително значение за устойчивото развитие на страната.

Сериозността и честотата на природните бедствия се увеличава непрекъснато през последните десетилетия, отчасти в резултат на климата, урбанизацията, деградацията на околната среда и причинени от човешка дейност опасности. За това е необходимо да се обединят усилията на всички отговорни институции и тяхното активно включване в дейностите за намаляване на риска от бедствия, от което се очаква значително намаляване на човешки, социални, икономически и природни щети.

През последните години намаляването на риска от бедствия се превръща в световен приоритет.

В тази връзка и съгласно Закона за защита при бедствия (ЗЗБ) се разработва и изпълнява Общинската програма за намаляване на риска от бедствия.

Общинската програма за намаляване на риска от бедствия има обхват на действие 2020-2022 г.

І. Основание за разработване.

Програмата за намаляване на риска от бедствия е разработена в изпълнение на чл. 6,д и чл. 65,б, т. 1  от Закона за защита при бедствия.

ІІ. Цел и направления за намаляване на риска от бедствия.

 1. Цел:

Общинската програма за намаляване на риска от бедствия

има за цел предотвратяването или намаляването на неблагоприятните последици, които могат да настъпят и засегнат живота и здравето на населението, околната среда и водите, както и за опазване на държавната, общинската и частната собственост вследствие на природни бедствия или човешки действия.

Общинската програма за намаляване на риска от бедствия цели да се изгради една рамкова програма, с която да се определят обекти с приоритети за действие, за да се намали риска от бедствия и да се подпомогне изпълнението на мерките, които се залагат в нея на общинско ниво.

 1. Направления за реализиране на мероприятията за намаляване риска от бедствия:
 • Планиране и прилагане на превантивна дейност, чрез която възможните бедствия на територията на община Ветово могат да бъдат не само очаквани, но и до някаква степен управляеми.
 • Информираността е важна. Чрез нея има възможност както да се събира така и  да се разпространява.
 • Информираността и взаимодействието между институциите, отговорни за защитата на населението, гарантира прилагането на добрите практики в сферата на планирането на превантивните мерки и мероприятия, а за самото население се улеснява тяхното изпълнение.
 • Изготвяне на оценки, анализи на рисковете от евентуални бедствия.
 • Формирането на култура на превенция на бедствията и правилното поведение на цялото общество как да действа по време на различни бедствия. Повишената обществена култура за риска от бедствия, включва провеждане на обучения на всички нива в общинската администрация и населението.
 • Поемане на по-голяма и сериозна обществена отговорност от страна на населението, с която вземат участието си в управлението на риска от бедствия, изисква стриктно публично определяне на отговорностите и ясна персонализация на тяхното изпълнение.

III. Природни и причинени от човешка дейност опасности, предизвикващи бедствия.

 1. Основни опасности причинени от човешка дейност:

Идентифицирането на опасностите, които могат да предизвикат

настъпването на бедствия е продължителен процес, насочен не само към сега съществуващите опасности, но и към тяхното развитие във времето.

Важно е да се отчита историческото развитие на опасностите, защото инциденти, които са се случили веднъж или са били предотвратени, могат да допринесат за анализиране на историческата повторяемост на някои видове бедствия – природни или причинени от човешка дейност.

През последното десетилетие Република България бе засегната от

голям брой и с висок интензитет бедствия, което поставя страната ни в териториите, характеризиращи се с висок риск в тази сфера.

Територията на Република България и в частност на община Ветово е изложена на следните видове опасности:

 • Сеизмична опасност;
 • Опасност от горски пожари;
 • Опасност от замърсяване на въздуха.
 • Опасност от промишлени аварии, аварии при превоз на опасни вещества и отпадъци;
 • Опасност от неблагоприятни метеорологични явления, като засушаване, снежни бури, обилни снеговалежи, заледяване, градушки и силни ветрове;
 • Опасност от биологично заразяване (епизодични и други епидемии, не само разпространявани чрез животните).
 • Опасност от наводнения.

Наводненията са най-често срещаните природни бедствия, както в световен мащаб, така и в България. Наводненията причиняват огромни щети, защото засягат урбанизирани територии, земеделски земи, горски масиви и не рядко свързани с отнемане на човешки животи. Съгласно научната класификация за този вид опасност и Закона за водите, наводненията се разпределят на:

 • Местни – засягат се отделни реки или речни участъци;
 • Среднообхватни –обхващат района на няколко реки;
 • Мащабни –обхващат значителна територия;

В зависимост от начина, по който възникват наводненията, се наблюдават две групи:

 1. природни наводнения в резултат на обилни валежи, интензивно топене на снегове, заприщване на речни корита и др.;
 2. антропогенни една част се дължат на аварии, скъсване на стени на изкуствени водоеми и др.

Най-често стават наводнения от дъждовно-речен тип. Проливни дъждове, падащи на обширни територии образуват огромна водна маса, която речните корита не са в състояние да поберат.  Водата излиза от коритата на реките и потича надолу към устието, едновременно с това залива огромни пространства.

Основната задача на Община Ветово е да разработва и изпълнява да взема мерки за предотвратяване на отрицателни последствия.

При високи води на река Дунав има опастност водата да залее както земеделски обработваеми територии, така и къщите намиращи се в близост до река.

Важна и необходима превантивна мярка е редовното почистване на отводнителните канали и поддържането на нормалната и естествена проводимост на водите.

 • Сеизмична опасност

Сеизмичните въздействия се характеризират със своята непредвидимост, особено по отношение на времето, поради което при проявата им се причиняват големи по размер последици – с жертви и пострадали сред населението, значителни материални щети и др. Територията на Република България е характерна с висока сеизмична активност. Тази територия попада под въздействието както на вътрешни, така и на външни за страната сеизмогенни райони с очакван магнитуд до 8-ма степен по скалата на Рихтер и интензивност от 9-та и по-висока степен по скалата на Медведев – Шпонхойер – Карник. На територията на страната се определят три вътрешни сеизмични района:

 • Североизточен – включва Горнооряховската сеизмична зона (очакван магнитуд по скалата на Рихтер до 7,5 –та степен, интензивност от 9-та и по-висока степен по скалата на Медведев – Шпонхойер – Карник /МШК/), Шабленска зона (максимален магнитуд до 8-ма степен, интензивност до 9-та степен по скалата на МШК за Черноморското крайбрежие), Дуловската зона (максимален магнитуд 7,5 поради относително голямата дълбочина на огнището, максималното въздействие е с интензивност над 8-ма степен по скалата на МШК);
 • Средногорски – състои се от Софийска зона (максимален очакван магнитуд 6,5 – 7 и интензивност около 9-та степен по скалата на МШК), Маришка зона (максимален магнитуд 7,5 и интензивност до 10-та степен по скалата на МШК), Тунджанска зона (магнитуд до 6, интензивност в епицентъра до 9-та степен по скалата на МШК) и Подбалканска зона (магнитуд до 7,5 и епицентрална интензивност между 8-ма и 9-та степен по скалата на МШК);
 • Рило – Родопски – включва Струмска зона (максимален очакван магнитуд 8, интензивност над 9-та степен по скалата на МШК в епицентралната област), Местенска и Западно-Родопска (Велинградска) зони (във всяка от тях максимален магнитуд 6, съответно епицентрална интензивност около 8-ма степен по скалата на МШК).

Община Ветово попада в Североизточен район. Въпросът за същинското прогнозиране – едновременното определяне на силата, мястото и времето на земетресението все още няма еднозначно решение в световен мащаб. Сеизмичната опасност не може да бъде контролирана, но сеизмичният риск може да бъде управляван и намален. Намаляването на сеизмичния риск се осъществява преди всичко чрез подобряване на устройственото планиране и инженерно-техническото проектиране, изграждането и експлоатацията на строежите.

Въпросът за намаляването на сеизмичния риск включва няколко стъпки:

 • Създаването на адекватни карти за сеизмичната опасност;
 • Строителство съобразено със сеизмичната опасност, ще доведе до намаляване на икономически загуби;
 • Повишаване на готовността за посрещане на последиците от силни земетресения, включват превантивните мерки, обучение на населението и др.;
 • Активното взаимодействие между всички ръководни органи.
 • Опасност от горски пожари

Горските пожари са една от основните опасности за състава, структурата и функционирането на горските екосистеми. Климатичните промени през последното десетилетие доведоха до повишаване на честотата на възникване на горските пожари и размера на засегнатите от тях територии. Поради вида на  пожарите наложи категоризиране на горите в близост до урбанизирани територии като високорискови. В настоящия момент такива са около три четвърти от горите в България. На територията на община Ветово, има вероятност от възникване на горски пожари в насаждения  предимно широколистни, иглолистни, насаждения, до съхнеща и паднала суха  маса.

По-често срещани са случаите на полски пожари предизвикани от човешка небрежност от страна на граждани, на земеделски стопани при палене на стърнища и от пастири при изгарянето на сухи тревни площи и растителни отпадъци при почистване на дворни места.

За намаляването на горските пожари е необходимо стриктно да се спазват правилата за пожарна безопасност. За целта се  изготвя план за защита на горските територии от пожари.

 • Опасност от неблагоприятни метеорологични явления, като засушаване, снежни бури, обилни снеговалежи, заледяване, градушки и силни ветрове

Засушаването е следствие от намаляването на валежите за дълъг период от време. Често редица метеорологични елементи, като високи температури, силни ветрове и ниска относителна влажност се проявяват съвместно със засушаването, което прави това явление много силно изразено. Редица индикатори за суша в атмосферата и земната повърхност трябва да бъдат наблюдавани оперативно, за да се определи степента на сушата и нейното влияние.

За територията на община Ветово, през последните години се наблюдава продължителен период на засушаване.

Спецификата на континенталния климат е в основата и на възможни снегонавявания. Снежните виелици и заледявания са често явление за нашата страна, особено североизточна част. Характерни са за месеците декември и януари, но могат да се проявят и през останалите зимни месеци. Снежните бури и заледявания водят до нарушаване на въздушните комуникации, блокиране на пътищата и е възможно да поставят в рискова ситуация живота на много хора. Снеговалежите могат да имат бедствен характер главно в населените места и да причинят не само блокиране на транспорта, прекъсване на електроснабдяването и водоснабдяването, но и медицинското осигуряване и снабдяването с хранителни продукти на населението.

Ниските температури са причина за обледеняването на електропроводите и други открити комуникационни линии.

Като атмосферно явление градушките причиняват чувствителни загуби на аграрното производство. Силните ветрове на територията на община Ветово могат да доведат до прекъсване на електроснабдяването, блокиране на пътища, нарушения на инфраструктурата и са заплаха за живота и имуществото на хората.

 • Опасност от замърсяване на въздуха при ядрени или радиационни аварии

Въпреки строгите мерки за сигурност при работата на различните видове ядрени реактори и наличието на автоматизирани системи за управление, контрол и защита, практиката по експлоатацията им показва, че е възможно възникването на ситуации, които са съпроводени с аварийно изпускане на радиоактивни вещества в околната среда. На територията на община Ветово, радиоактивно замърсяване би могло да се  получи, вследствие на ядрена или радиационна авария в други страни, а също и при инциденти с транспортни средства, преминаващи на нашата територия автомобили и самолети, превозващи радиоактивни материали.

 • Опасност от промишлени аварии, и превоз на опасни вещества и отпадъци.

На територията на Република България работят предприятия, класифицирани и регистрирани като „предприятия с висок рисков потенциал”, както и „предприятия с нисък рисков потенциал”, съгласно изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях. Това са предимно предприятия от химическата промишленост, производство и търговия с взривни вещества, предприятия за нефтопреработка и търговия с петролни продукти и газ.

На територията на община Ветово предприятия, които влизат в класификацията и регистрацията като „предприятия с висок рисков потенциал” няма.

 • Опасност от биологично заразяване епизоотични и други епидемии, разпространявани не само чрез животните.

Съществуващите производствено-икономически условия, структурата на селското стопанство, географското разположение на страната, влошената международна епизоотична и епидемиологична обстановка, търговията, вносът и износът с живи животни, продукти от животински и растителен произход са условия за възникване на огнища на биологично заразяване. Масови заболявания от епидемичен и епизодичен характер може да бъдат причинени и от нашествия на вредители /комари, кърлежи, хлебарки, плъхове и др./ На територията на Общината.

С промяната на законодателството в Република България след влизането в ЕС, в частния сектор настъпиха сериозни промени. Отглеждането на животни в домашни условия е сведено до минимум. Оформиха се частни ферми за отглеждане на животни в които, са създадени условия както за доброто отглеждане на самите животни така и за по-добър контрол от страна на ветеринарно-медицинските служби.

 1. Основни цели и приоритети за намаляване на риска от бедствия.

Отчитайки състоянието в момента, както и слабите, и силните страни в сферата на намаляването на риска от бедствия в Република България, може да бъде формулирана следната основна цел:

Предотвратяване или намаляване на неблагоприятните последици за човешкото здраве, социално-икономическата дейност, околната среда и културното наследство в България, вследствие на природни и причинени от човешка дейност бедствия.

За постигане на целта, в настоящата Програма за намаляване на риска от бедствия се определят следните приоритети за действие на територията на Община Ветово:

 • Провеждане на мероприятия за развитие капацитета на ръководния състав и служителите от администрацията за идентифициране и оценка на рисковете от бедствия, застрашаващи живота и здравето на населението и околната среда.
 • Идентифициране, оценка и мониторинг на рисковете от бедствия, включващи поддържането на национални системи за прогнози, мониторинг, ранно предупреждение и оповестяване при бедствия.
 • Изграждане на култура за защитата при бедствия на всички нива на управление в обществото, чрез провеждане на обучения и по-голяма публичност.
 • Намаляване на съществените рискови фактори и повишаване на готовността за ефективно реагиране при бедствия и спасително-възстановителни дейности след бедствието.
 1. Мероприятия за намаляване на риска от бедствия.
 2. Провеждане на мероприятия за развитие на ръководния състав и служителите от администрацията за идентифициране и оценка на риска от бедствия.
 • Разработване на Общинска програма за намаляване риска от бедствия.

Отг.   ОбСНРБ

Срок. 2020г.

 • Актуализиране на Общинския план за защита при бедствия.

Отг.  ОбСНРБ

Срок. При промяна на нормативната уредба,

свързана с изпълнението.

 • Преглед и запознаване с измененията на законовата и подзаконовата нормативна уредба в сферата на защитата на населението при бедствия.

Отг. Кметове на кметства.

Председател на ОбСНРБ

Срок.  Ежегодно, при всяка промяна.

 • Подпомагане в обучението за защита на населението и развитието на капацитета на служителите от Общинската администрация на всички нива, по актуални теми касаещи защитата на населението при бедствия.

Отг. Спец. „ОМП и УК“

Срок. Ежегодно

 • Създаване на ефективен механизъм за координация и взаимодействие между Общинската администрация, на всички нива, по актуални теми касаещи защитата на населението при бедствия.

Отг. Кмет, ОбСНРБ

Срок.  До 2021г.

 1. Оценка и мониторинг на рисковете от възможни бедствия, включващо поддържането на национални системи за ранно предупреждение и оповестяване на населението при бедствия.
 • Установяване и обследване на рисковите места, където е възможно настъпването на бедствия.

Събраната информация да бъде разпространена и публично достъпна.

Отг. ОбСНРБ

Срок. Постоянен

 • Превантивни дейности по проводимостта на реки и дерета с проблемни участъци в урбанизираната територия на Община Ветово.

Отг. Кмет, Кметове на населени места.

Срок. Ежегодно

 1. Провеждане на обучения и по голяма публичност, за защита при бедствия на всички нива на управление и обществеността.
 • Организиране на обучения с оказване на методическа помощ в детски и учебни заведения за действия и защита при бедствия. Провеждане на тренировки по евакуация.

Отг. Представител на БЧК и РСПБЗН

Министерство на образованието и

Науката.

Срок. Ежегодно

 • Подобряване на координацията и взаимодействието по обучението за реакция и поведение при бедствия между училищните ръководства и Общинска администрация чрез организиране на годишни срещи със РСПБЗН

Отг. Директори на училища и РСПБЗН

Срок. Ежегодно

 • Организиране на обучение на доброволните формирования за защита при бедсвия.

Отг. Спец. „ОМП и УК“ Ръководител ДФ

РСПБЗН

Срок. Постоянен

 • Повишаване компетентността за защита при бедствия на членовете на Общинския съвет за намаляване на риска от бедствия, чрез провеждане на обучения.

Отг. Спец. „ОМП и УК“

Срок. Постоянен

 1. Намаляване на рискови фактури и повишаване на готовността за ефективно реагиране при бедствия и спасително – възстановителни действия след бедствия.
 • Поддръжка на водните съоръжения на територията на Общината.

Отг. ОбСНРБ

Срок. Постоянен

 • Изготвяне на годишен доклад с информация за изпълнението за намаляване на риска и защита на населението от бедствия, заложени в програмата.

Отг. ОбСНРБ

Срок. Постоянен

 • Осигуряване на храна ,вода и вещи от първа необходимост и оказване на първа помощ на пострадали лица от настъпили бедствия.

Отг. ОбЩаб при бедствия

Общинска администрация

Срок. При необходимост

 • Доброволното формирования да се включва активно в организиране на обучения.

Отг. Спец. „ОМП и УК“

Ръководител ДФ и РСПБЗН

Срок. Постоянен

 • Да се провеждат тренировки със служителите на Общинска администрация, за поведение на действия и защита при бедствия.

Отг. Спец. „ОМП и УК“ – РСПБЗН

Срок. Постоянен

Изготвил:

Д.Червенска специалист „ОМП и УК“

Сподели: