От началото на календарната година дванадесет структурни звена в общинската администрация в Русе са с нови ръководители

В отдел „Човешки ресурси“ на Община Русе, считано от 01.01.2021 г. с цел оптимизиране работата на структурата са утвърдени 17 длъжностни разписания, съобразени с изискванията на действащите нормативни актове, решенията на Общински съвет Русе и доклади от преките ръководители.  Въз основа на тях за точно проследяване на моментното състояние на персонала по трудови и служебни правоотношения са изготвени и актуализирани ежемесечни поименно разписания. Извършени са дейности свързани с планиране, набиране, назначаване, преназначаване, освобождаване и управление на персонала – 905 бр. издадени заповеди, трудови договори, допълнителни споразумения и др. Изготвен е анализ чрез попълване на информационната система на държавната администрация по вид трудови правоотношения, текучество, образование на заетите служители, служители упражнили правото си на пенсия, както и служители, които ще придобият такова право през настоящата и следваща година, използван и отложен платен годишен отпуск и по редица други критерии.

Приключена е атестационната 2020 г. – чрез оформени 239 бр. атестационни формуляра и е стартирана новата 2021 г. Актуализирани са всички вътрешни правила, свързани с дейностите по управление на „Човешките ресурси“.

            За отчетния период са стартирани 20 конкурсни процедури, които са приключени с назначения след подбор на 57 кандидата. От началото на календарната година дванадесет структурни звена в общинската администрация са с нови ръководители. От тях шестима са началници на отделите „Правно-нормативно обслужване“, „Образование, спорт и младежки дейности“, „Социални дейности“, „Строителен контрол“, „Инфраструктура и инвеститорски контрол“ и „Екология“, четирима са новите директори на дирекции „Инфраструктура, строителен и инвеститорски контрол“, „Екология и транспорт“, „Международни политики, стопански дейности и анализи“ и „Обществен ред и сигурност“. Към момента във вход е и процедура за избор на началник отдел „Търговия, наемни отношения и защита на потребителите“. В администрацията е назначен и нов главен архитект. Проведени са конкурси за детска градина „Слънце“ и детска ясла №12. За Общинското предприятие „Паркстрой“ и специализираното звено КООРС също са проведени и приключени конкурсни процедури, които са приключили с назначение. Проведени са 5 конкурентни подбора в рамките на звената в администрацията, след два от тях дирекция „Правни дейности“ и отдел „Бюджет“ са оглавени от нови ръководители с богат професионален опит.

            Извършени са дейности за развитието на човешките ресурси включващи осигуряване на условия за постоянно учене и обучение на служителите дори и в условия на усложнена епидемична обстановка. Изготвени са задължителни и специализирани годишни планове за обучение, на базата на 83 бр. подадени лични планове за обучение и предложения на преките ръководители с цел подобряване капацитета на персонала.

            Въведена е възможност за работа от разстояние и гъвкаво работно време на служителите с цел опазване на тяхното здравето, както и здравето на гражданите без това да спира и затруднява работата на администрацията.

            Стартирана е програма за студентски стажове в държавната администрация. В специализирания портал са подадени 10 обяви за провеждане на стажове на студенти обучаващи се в различни направления за отделите „Екология“, „Транспорт“, „Устройствени планове и кадастър“, „Инвестиционно проектиране“, „Инфраструктура и инвеститорски контрол“, „Строителен контрол“, „Търговия наемни отношения и защита на потребителите“, „Общинска собственост и земеделие“, „Финансово-стопански“. Проведени са 2 стажа към отдел „Финансово-стопански“. Допълнително се провеждат и студентски практики по проект финансиран по оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

            Подготвени са множество писма, служебни бележки, производствени характеристики за ТЕЛК, удостоверения, справки за Сметна палата, Агенция ДФИ, МВР и други.

            Тримесечно и годишно са изработвани и изпращани статистически отчети за числеността, движението на кадрите и работната заплата в общинската администрация и кметствата.

            Приети и обработени са 365 броя декларации па чл. 35, ал.1, т.1, 2, и 3 от Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. Стартирано е разработване на нова визия за поддържане на публичните регистри по закона.

            Актуализирани са всички програмни продукти и регистри свързани с дейностите извършвани в отдела, както и 73 бр. длъжностни характеристики. Поддържани са средно по 500 служебни и трудови досиета.

Сподели: