община две могили

От началото на март влизат в сила промените в наредбата за таксите за ползване на общински земи в Две могили

Днес общинските съветници в Две могили приеха Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите, предоставяни на физически и юридически лица на територията на община Две могили.

§ 1. Чл. 55, ал. 1, т. 11 се изменя така:
Тръжни документи 15.00
§ 2 Създава се чл. 58в:
Чл. 58в (1) Собствениците на животни, ползващи мери и пасища от Общинския поземлен фонд, определени с решение на Общински съвет за общо ползване заплащат такса в размер, определен съобразно броя и вида на притежаваните животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на Българска агенция по безопасност на храните, както следва:
-за говеда на възраст над шест месеца: 7 лева – за 1 брой животно;
– за дребни преживни животни над дванадесет месеца: 2 лева – за 1 брой животно;
– за еднокопитни животни над шест месеца: 10 лева – за 1 брой животно.
(2) Таксата за общо ползване на общински мери и пасища се заплаща от собственика на животните ежегодно в срок до 31 март за съответната година или в едномесечен срок от датата на придобиване на животното, когато то е придобито след 31 март.
(3) Освобождават се от заплащане на такса собственици на животни, които не ползват общински мери и пасища, определени от Общински съвет за общо ползване и са подали декларация по образец за това обстоятелство до 31 март на съответната година.
(4) Декларацията се приема и завежда в отделен регистър, като проверка на декларираните обстоятелства се извършва съвместно от служители от отдел „Общинска собственост и регионално развитие” и СЗ „КООРС”.
(5) В течение на годината за обстоятелствата, декларирани по ал. 3 се извършват проверки от служител в отдел „Общинска собственост и регионално развитие” чрез събиране на информация от Интегрираната информационна система на Българска агенция по безопасност на храните.
(6) В случаите, когато се установи, че собственик е освободен от заплащане на такса, а ползва общинските мери и пасища, заплаща дължимата такса в пълен размер, заедно със съответната лихва и носи административнонаказателна отговорност, съгласно чл. 123 от Закона за местните данъци и такси.
§3. Заключителна разпоредба
Разпоредбата на § 1 и § 2 влизат в сила от 01.03.2018 г.

Сподели:

Още новини от деня