От началото на 2013 г. до края на месец септември 2013 г. се наблюдава значително завишаване на количествата на събраните и транспортирани до Регионално депо – Русе битови отпадъци и зелени маси

Общинските съветницзи в Русе ще разгледат през ноември корекция на План-сметката за необходимите разходи за дейностите, които ще се финансират от приходите от таксата за битови отпадъци (ТБО) през 2013 г., Приложение 20 към Бюджет 2013 г. Необходимите корекции се налагат поради недостиг на финансовите средства за дейността сметосъбиране и сметоизвозване за някои от населени места на територията на община Русе, спрямо предвидените в План-сметката за 2013 г. В изпълнение на Договор №ЗОП-10/20.10.2…

Source: *119546.html

    

Сподели: