съдебна палата русе съд прокуратура

От няколко месеца съществува напрежение между адвокатите от колегията, работещи по наказателни дела, и съдиите от наказателните състави на Русенски районен съд

От няколко месеца съществува напрежение между адвокатите от колегията, работещи по наказателни дела, и съдиите от наказателните състави на Русенски районен съд. Причината за това е фактът, че се отказват преписи по делата и писмените доказателства от досъдебните производства и тези след внасяне на обвинителен акт /ОА/. В тази връзка има издадена заповед на Председателя на РРС, казва в отчетния доклад на Съвета на АК – Русе за периода от 04.04.2017 г. до 31.12.2017 г. председателят на АС при АК-Русе адвокат Людмил Павлов.

Виждането на РРС е, че следва да се издават преписи и копия от доказателствата, събрани само от съдебното следствие /напр.протоколи от съдебни заседания, експертизи и др./. Не сме съгласни с това становище на РРС, а именно, че исканите от колегите доказателства от ДП следвало да се получават от разследващите органи на фазата на предявяването. Не може да се възприеме подобно виждане, тъй като на фазата на предявавяне не може да се предвиди как ще се развие делото – дали ще се прекрати, дали ще има внесен ОА, дали ще има споразумение и т.н. Съвсем отделен е въпросът, че някои адвокати влизат в производството едва след внесен ОА и няма как да се снабдят с доказателствата от ДП, казва г-н Павлов.

Поради важността на оформилия се казус инициирахме среща с Председателя на РОС, заместник-председателя на РОС и окръжния прокурор. Становището на Председателя на РОС е, че няма юрисдикцията да се намесва в работата на административния ръководител на РРС и не може да окаже съдействие.

В резултат на горното АС на АК-Русе взе решение да подаде сигнал до Висшия адвокатски съвет. Последният по свое решение е изпратил по компетентност случаят да се разгледа пред Висшия съдебен съвет.

От своя страна, ВСС образувал преписка във връзка ,с която е изпратил по компетентност да се изиска отговор от Председателя на РОС защо е издадена заповедта на Председателя на РРС.

По този повод имаше два сигнала срещу адвокат Петя Христова – първият от Председателя на РРС, а вторият от съдия Ралица Русева.

Извършена бе проверка по случая от АС от адв. А. Стефанов и адв. Ем. Тодоров и по случая има решение на АС-Русе.

Сподели:

Още новини от деня