банкомат теглене на пари

От Русе: Вече не е екзотичен случай, в който длъжника оперира само с банкови сметки не в качеството на „титуляр“, а „ползвател“

2019 г. е четвърта поредна година, в която има увеличение на броя постъпили изпълнителни дела в съдебно – изпълнителната служба при Районен съд – Русе, при увеличение на сумата за събиране спряма 2018 г. и 2016 г. и намаление на сумата спрямо 2017 г. Така през 2019 г. са образувани 797 дела за сумата 1 765 456 лв., при 733 дела за сумата 1 551 478 лв. през 2018 г., при 672 дела за сумата 3 480 188 лв. през 2017 г. и 483 дела за сумата 1 689 286 лв. през 2016 г.

Преобладаващи от постъпилите дела са за събиране на публични вземания (в полза на съдебната власт), частни вземания (в полза на физически лица) и вземания за издръжки.

През изтеклата година в службата са образувани изпълнителни дела, за налагане на обезпечителни мерки по молба на КПКОНПИ за сумата 257 598.22 лв. За първи път в страната е приложена разпоредбата на чл. 160, ал. 1 от ЗПКОНПИ, като с разпореждане на ДСИ от РС – Русе, Комисията е получила за отговорно пазене, имущество върху което са допуснати обезпечителни мерки.

През отчетния период са изпратени 1 419 бр. покани за доброволно изпълнение, 424 бр. запорни съобщения до работодотел, 744 бр. запорни съобщения до банки, 267 бр. запорни съобщения до КАТ, 1 259 бр. искания до НАП за информация по чл. 74 от ДОПК, 945 бр. запитвания до БНБ за разкрити банкови сметки, 751 бр. запитвания до КАТ за регистрирани МПС.

Събираемостта по делата се затруднява от това, че длъжниците ЮЛ и ФЛ са и с много други задължения (частни и към държавата), а и с ограничена платежоспособност, липса на достатъчно годно за изпълнение имущество, което налага извършването на описи, оценки, продажби и разпределение на реализираните суми, което е дълъг и не във всеки случай ефективен процес. Вече не е екзотичен случай, в който длъжника оперира само с банкови сметки не в качеството на „титуляр“, а в качеството на „ползвател“, при който факт е невъзможно насочване на изпълнението, срещу наличностите по тези сметки. Досто често, длъжниците имат регистрирани трудови правоотношение с осигурителен доход в размер на МРЗ, а не рядко трудовия договор е сключен на 4 часов работен ден с възнаграждение под МРЗ в които хипотези, дохода е несеквестируем.

Много добри резултати, даде съвместната работа на държавните съдебни изпълнителите при оказване на съдействие от служители на ОД на МВР, които изпълняват с необходимата прецизност и отговорност задълженията си.

Продължава да е изключително ефикасен, елктронния достъп до база данни на НАП, с оглед бързината и прецизността на исканията за справки и удостоверения за наличие на движимо и недвижимо имущество, вземания и доходи на длъжниците по чл. 74 от ДОПК и за задължения към Държавата в хипотезата на чл. 191 от ДОПК, вр. чл. 458 от ГПК. Улеснява работата по изпълнителните дела, осигуреният достъпът до НБД „Население“ и ИКАР. Наред с това пести в пъти време и ресурс осигуреният, електронен достъп до ИС на РБСС, поддържан от БНБ.

Сподели:

Още новини от деня