община русе фасада

От Русе: Ще освобождават от плащане на наем на общински помещения при определени условия за периода на извънредното положение

Във връзка с нарастващите случаи на заразени от заболяването COVID – 19 в страната, с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България, е обявено извънредно положение на територията на Република България и е възложено на Министерски съвет да предприеме всички необходими мерки за овладяване на извънредната ситуация. В тази връзка със Заповед № РД-01-124 / 13.03.2020 г., допълнена и изменена със Заповед № РД-01-131 / 17.03.2020 г., РД-01-139 / 19.03.2020 г., РД-01-144 / 22.03.2020 г., РД-01-154 / 26.03.2020 г., РД-01-168 / 30.03.2020 г. и РД-01-169 / 31.03.2020 г., издадени от Министъра на здравеопазването на Република България (МЗ), са въведени конкретни противоепидемични мерки, оказващи пряко влияние върху възможността на определени субекти да извършват търговска дейност.

Съгласно т. I, подточки 1, 2, 3, 4 и 5 от Заповед № РД-01-124 / 13.03.2020 г. на МЗ, се преустановяват посещенията в увеселителни и игрални зали, дискотеки, барове, ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе сладкарници и големи търговски центрове, с изключение на банковите и застрахователните офиси, хранителните магазини, аптеките, обекти с обществено предназначение и други обекти, предоставящи услуги на гражданите, на които не е забранено извършването на дейност през време на извънредното положение; преустановяват се учебните занятия и всички извънкласни мероприятия в обучителните институции и организации; преустановяват се посещенията на деца в детски ясли и детски градини; преустановяват се всички групови форми на дейност и работа с деца и ученици, извън системата на предучилищното и училищното образование, провеждани от физически или юридически лица, независимо от правно-организационната форма; преустановява се провеждането на всякакъв вид масови мероприятия, включително спортни, културно-развлекателни и научни – кина, театри, музеи, спортни и СПА центрове, фитнес зали, покрити и открити спортни съоръжения, и други. На ресторантите и заведения за бързо обслужване е разрешено извършването на доставки на адрес при строго спазване на санитарно – хигиенните изисквания. В тази връзка е издадена Заповед № РД-01-704 / 14.03.2020 г. от Кмета на Община Русе, с която са въведени кореспондиращи противоепидемични мерки на територията на Община Русе, съобразно чл. 63, ал. 4 ЗЗ, с цел създаване на условия и непосредствено приложение на постановеното с горепосочените заповеди, издадени от МЗ. Със Заповед № РД-01-154 / 26.03.2020 г. на МЗ е удължен срокът на противоепидемичните мерки, въведени със Заповед № РД-01-124 / 13.03.2020 г. на МЗ, до 12.04.2020 г., включително.

След въвеждане на гореописаните рестриктивни превантивни противоепидемични мерки, наемателите на различни обекти – общинска собственост, попадащи в приложното поле на т. I, подточка 1, 2, 3, 4 или 5 от Заповед № РД-01-124 / 13.03.2020 г. на МЗ, са принудени да прекратят дейността си, поради въведените забрани за посещения и преустановяване на съответната дейност, за срока на извънредното положение и наложените превантивни мерки. В тази връзка, въпросните наематели не реализират приходи, а същевременно ежемесечно се дължи наем за наетите помещения и терени – общинска собственост (съобразно сключените наемни договори), които реално не могат да бъдат използвани по предназначение за срока на наложените превантивни мерки.

Наложените противоепидемични рестриктивни мерки по повод и през времетраенето на обявеното извънредно положение в Република България във връзка със заболяването COVID-19, следва да бъде квалифицирано като непредвидено, непредвидимо и непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключване на договорите със съответните наематели. По смисъла на чл. 306, ал. 2 от Търговския закон (ТЗ), представлява непреодолима сила; обективна причина за неизпълнение на поети договорни задължения, за които задължилото се лице не отговаря, съгласно чл. 81, ал. 1 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД). Съгласно разпоредбата на чл. 306, ал. 1 и ал. 4 от ТЗ, във връзка с чл. 81, ал. 1 от Закона за задълженията и договорите, длъжникът по търговската сделка не отговаря за неизпълнението, причинено от непреодолима сила, и докато трае същата, изпълнението на задълженията, и на свързаните с тях насрещни задължения се спира. Въз основа на отпадането на задължението за заплащане на наем се предвижда спад в приходите от наемни вноски възлизащ приблизително на двадесет хиляди лева месечно.

Предвид гореизложеното Общински съвет – Русе се очаква да даде своето съгласие да не се начисляват и да не се заплащат наемните вноски, при условие, че не са налице хипотезите на чл. 306, ал. 1, изр. второ от ТЗ, респ. чл. 85 от ЗЗД, за периода на настъпилата непреодолима сила, в който е спряно изпълнението на сключените договори за наем с Община Русе и е спряна/преустановена дейността на наемателите – физически и юридически лица, поради настъпилите обективни причини, за наетите общински обекти с уговорено в договорите за наем предназначение, както следва:

  •  увеселителни / игрални зали, дискотеки, барове, ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе сладкарници, с изключение на банковите и застрахователните офиси, хранителните магазини, аптеките, обекти с обществено предназначение и други обекти, предоставящи услуги на гражданите, на които не е забранено извършването на дейност през време на извънредното положение;
  • учебни заведения, детски градини, клубове за провеждане на извънкласни мероприятия  и/или групови форми на дейност и работа с деца и ученици;
  • спортни / СПА центрове, фитнес-зали, спортни игрища, покрити и открити спортни съоръжения;
  • пенсионерски клубове;
  • други клубове и помещения, предназначението на които предполага провеждане на масови мероприятия.
Сподели:

Още новини от деня