От сключените концесионни договори Община Русе е получила концесионно възнаграждение общо в размер на 228 908 лв.

Целта на местната власт е активното взаимодействие с бизнеса за постигане на устойчиво икономическо развитие. Форми на сътрудничество и публично-частно партньорство за осъществяване на съвместни проекти са концесиите, като Община Русе има сключени  пет концесионни договора. През втората година от мандата на кмета на Община Русе Пенчо Милков е осъществяван периодичен контрол по изпълнението на действащите към момента 5 бр. концесионни договора: концесия за поставяне и експлоатация на спирки от линиите на градски транспорт за обществен превоз на пътници на територията на град Русе; концесия за довършване изграждането на подлеза до „Печатни платки“; концесия на Пристанище за обществен транспорт с регионално значение „Пристис“ – публична общинска собственост и концесия за строителство на  обекти от спортен комплекс „Дунав“ и имоти за развитие на спорта – публична и частна общинска собственост на Община Русе.

Изготвен е годишен отчет за изпълнение на концесионните договори на Община Русе, одобрен от Общинския съвет.

От сключените концесионни договори Община Русе е получила концесионно възнаграждение общо в размер на 228 908 лева.

Сподели: