Кметът на Община Русе Пенчо Милков откри новата учебна година в СУЕЕ

От учебната 2024 – 2025 година всички класове от начален етап на основно образование в СУЕЕ преминават на едносменен режим на обучение

От учебната 2024-2025 година всички класове от начален етап (от I до IV клас) на основно образование в СУЕЕ преминават на едносменен режим на обучение (преди обед).

Осигурена е възможност всички ученици, които желаят, да бъдат включени в групи за целодневна организация на учебния ден – т.нар. занималня (след обед).

Във връзка с необходимостта от актуализиране на плановете за създаване на условия полудневната организация на учебния ден да се осъществява преди обяд, предвид разпоредбите на §6 (предишен § 4 – ДВ, бр. 43 от 2020 г., в сила от 13.05.2020 г.) от Преходните и заключителни разпоредби на Наредба № 10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, поетапно се преминава към едносменен режим на обучение в училищата, в които към 2020 г. обучението се осъществяваше на две смени: „СУ „Христо Ботев“ – Русе, СУ „Васил Левски“ – Русе, ОУ „Иван Вазов“ – Русе ,СУПНЕ „Фридрих Шилер“ – Русе, СУЕЕ „Константин – Кирил Философ“ – Русе и ПГИУ „Елиас Канети“ – Русе. От подадените през 2020 г. актуализирани планове вече успешно в три образователни институции полудневната организация на учебния ден се осъществява преди обяд, както следва: СУПНЕ „Фридрих Шилер“ – Русе – от учебната 2023/2024 г.; ОУ „Иван Вазов“ – от учебната 2022/2023 г. и ПГИУ „Елиас Канети“ – от учебната 2020/2021 г.

Сподели: