Община Русе подпомага хора в неравностойно положение с изграждането на социални жилища и нова социална услуга

От 1 май в Русе се създава новата услуга „Социални жилища“

Към настоящият момент Община Русе реализира  проект за изграждане на социални жилища по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие”, по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, която се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 (ОПРР 2014-2020)

След успешно приключване на дейностите по проект ще се продължи работата по подобряване качеството на живот на социално уязвими групи на територията на община Русе, чрез предоставяне на Социалната услуга „Социални жилища”. Услугата е предназначена за уязвими, социално слаби групи от населението, както и други групи в неравностойно положение на територията на община Русе.

Така Общината гарантира провеждането на последователна политика на подобряване на жизнените условия с фокус върху осигуряване на подходяща и конкурентноспособна среда за жителите и хората в неравностойно положение. Положителните ефекти, които са постигнати при изпълнението на проекта не се изчерпват с чисто материални резултати. Реализацията му е част от дългосрочна политика за развитие на региона в следните направления:

– изграждане на устойчив и динамичен градски ареал, като по този начин се увеличат възможностите за развитие на гр. Русе;

– мобилизация на регионалните и местни технически и институционални възможности и ресурси за осъществяване на политики и за регионално развитие и насърчаване на социалното включване;

– повишаване на техническия и управленски капацитет на общинска администрация.

С Решение на Общински съвет Русе №574, прието с протокол №23/22.06.2017 г. е поет ангажимент от страна на Община Русе да се осигури устойчивост на дейностите по проекта, като социалната услуга „Социални жилища“ ще се предоставя за срок, не по-малък от 5 години след извършване на крайното плащане към бенефициента по проекта.

„Социални жилища“ е социална услуга по смисъла на Закона за социалните услуги. В чл. 15 от Закона за социалните услуги (ЗСУ), в сила от 01.07.2020 год., в зависимост от основните групи дейности са определени десет вида социални услуги, като единият вид услуги е този за общностна работа.

Разпоредбата на §1, ал.1, т. 9 от ДР на ЗСУ, общностната работа по чл. 15, т. 3 от закона е съвкупност от дейности, които се осъществяват в уязвими общности или групи, насочена към превенция и защита, както и към стимулиране на общностното развитие.

Съгласно чл. 47, ал. 1 от ЗСУ, общинският съвет определя социалните услуги, които се финансират от общинския бюджет, броя на техните потребители и размера на финансирането.

Разпоредбата на чл. 53, ал. 3 от ЗСУ определя всички социални услуги, които не са включени в Националната карта на социалните услуги и които се финансират от общинския бюджет, да се създават и прекратяват с решение на общинския съвет по предложение на кмета на общината.

Днес общинските съветници в Русе гласуваха за създаване на социална услуга „Социални жилища“ за общностна работа, финансирана от общинския бюджет с капацитет  88 потребители,  с адрес: град Русе, ж.к. „Родина“ III, ул. „Белмекен“ № 31-33, считано от 01.05.2021 г.

Социалната услуга да се предоставя от Община Русе, чрез звено „Социални жилища“ в Общинско предприятие „Обществена трапезария и социални жилища“ в съответствие с изискванията на Решение на Комисията от 20 декември 2011 година относно прилагането на член 106, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз за държавната помощ под формата на компенсация за обществена услуга, предоставена на определени предприятия, натоварени с извършването на услуги от общ икономически интерес, публикуванo в Официален вестник на ЕС (OJ L 7, 11.1.2012) и по реда и условията на Наредбата за реда и  условията за ползванe на социалната услуга „Социални жилища“, приета с Решение № 573 по Протокол №23 от 22.06.2017 год.,изм. с Решение № 836, прието с Протокол № 33/19.04.2018 г./

Кметът на община Русе трябва да организира дейностите за предоставяне на социалната услуга „Социални жилища“ съобразно Решение на Комисията от 20 декември 2011 година относно прилагането на член 106, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз за държавната помощ под формата на компенсация за обществена услуга, предоставена на определени предприятия, натоварени с извършването на услуги от общ икономически интерес, като предоставя на второстепенен разпоредител Общинско предприятие „Обществена трапезария и социални жилища“ ежемесечен трансфер.

Сподели: