Дом за възрастни хора с физически увреждания Милосърдие

От 1 май се променя мястото на предоставяне на социалната услуга Дом за пълнолетни лица с физически увреждания /ДПЛФУ/ „Милосърдие“

С Решение № 157, прието с протокол № 9/21.05.2020 г. на Общински съвет Русе бе  променено местоположението на социалната услуга Дом за пълнолетни лица с физически увреждания /ДПЛФУ/ „Милосърдие“, считано от 01.07.2020 г., като делегирана държавна дейност

от: гр. Русе, ул. „Белмекен“ №16 и гр. Русе, кв. Средна кула, ул. „Бачо Киро“ №16,

на гр. Русе, ул. „Белмекен“ №16.

За изпълнение на решението, Община Русе отправи предложение до Агенция за социално подпомагане (АСП) за промяна местонахождението на ДПЛФУ „Милосърдие“ по реда на Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане. Получен бе отказ с вх. № 24-01-118#1/24.07.2020 г., като мотивите за отказа, касаят последвалата промяна на нормативната уредба и липсата на правно основание за промяна местоположението, поради липсата на Правилник за прилагане на Закона за социални услуги (ППЗСУ), регламентиращ реда за промяна на местонахождението на социалните услуги. Влезлият в сила от 01.07.2020 год. Закон за социалните услуги (ЗСУ) не регламентира реда за промяна на местоположението на социалните услуги, а Правилникът за прилагане на Закона за социалните услуги бе приет с ПМС № 306 от 09.11.2020 г. и влязъл в сила от 17.11.2020 г.  

Предвид липсата на приложения – образци към ППЗСУ, с писмо с изх.№ 24-01-118#2/14.12.2020 г. Община Русе отправи запитване към АСП за предоставяне на образец на заявление за иницииране промяна местоположението на социалната услуга. Със  Заявление с изх № 15-17-12#1/22.02.2021 г. бе инициирано производство по чл. 86 от ППЗСУ за издаване на заповед за предварително одобрение от АСП за промяна на мястото на предоставяне на социалната услуга ДПЛФУ „Милосърдие“, считано от 01.04.2021 г., като делегирана държавна дейност,  като адресът се променя:

ОТ: гр. Русе, ул. „Белмекен“ №16 и гр. Русе, кв. Средна кула, ул. „Бачо Киро“ №16

НА: гр. Русе, ул. „Белмекен“ №16.

Със Заповед № РД-0498/ 11.03.2021 г на изпълнителния директор на АСП, е дадено предварително одобрение за промяна на мястото на предоставяне на социалната услуга ДПЛФУ „Милосърдие“.

Съгласно чл. 87, ал.1 от Правилника за прилагане на ЗСУ, промяната на мястото на предоставяне на социална услуга съгласно Националната карта на социалните услуги се извършва с решение на общинския съвет по реда на чл. 83 и 84 от същия правилник.

сн. Община Русе

Сподели: