община бяла 1

От 1 септември е закрита ДГ „Първи юни“ в Бяла

Детска градина „Първи юни”- гр. Бяла (филиал на Детска градина „Пролет” – гр.Бяла) с адрес: гр. Бяла, общ. Бяла, обл. Русе, ул. „Цар Асен“ № 16, считано от 01.09.2022 година. Децата, отглеждани, обучавани и възпитавани в Детска градина „Първи юни”- гр. Бяла (филиал на Детска градина „Пролет” – гр.Бяла), се приемат в Детска градина „Пролет”- гр. Бяла, находяща се на адрес: гр. Бяла, обл. Русе, ул. „Капитан Атанас Бендерев“ № 8. Движимото и недвижимото имущество на Детска градина „Първи юни”- гр. Бяла (филиал на Детска градина „Пролет” – гр.Бяла) е общинска собственост и да се използва и стопанисва от Община Бяла. Фондът от учебни помагала и дидактически материали на Детска градина „Първи юни”- гр. Бяла (филиал на Детска градина „Пролет” – гр.Бяла) да се предаде за съхранение и използване по предназначение в Детска градина „Пролет”- гр. Бяла. Задължителната документация на Детска градина „Първи юни”- гр. Бяла (филиал на Детска градина „Пролет” – гр.Бяла) да се приеме и съхранява от Детска градина „Пролет”- гр. Бяла. За пътуващите от други населени места в общината деца до детските заведения в гр. Бяла, вкл. и до Детска градина „Пролет”- гр. Бяла, и обратно е осигурен безплатен транспорт от Община Бяла.

Кметът на Община Бяла издаде заповед за закриване на Детска градина „Първи юни”- гр. Бяла (филиал на Детска градина „Пролет” – гр.Бяла), считано от 15.09.2022 г. по реда и при условията на чл. 322, ал.1 от ЗПУО и настоящото решение, както и да извърши всички необходими действия във връзка с изпълнение на настоящото решение съгласно действащото законодателство.

Сподели: