От 1 февруари в Община Иваново започва ежегодната проверка по чл. 37м за спазване на условията по чл. 37и, ал. 4 от ЗСПЗЗ

Община Иваново уведомява, че от 01.02.2018 г. стартира ежегодната проверка по чл. 37м за спазване на условията по чл. 37и, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) по сключените договори за наем или аренда на пасища, мери и ливади от държавния и общинския поземлен фонд.

Спазването на условията по чл. 37и, ал. 4 от ЗСПЗЗ се установява въз основа на изготвена и предоставена от БАБХ официална справка за всички регистрирани към 1 февруари на текущата година в

Интегрираната информационна система на БАБХ:

1. животновъдни обекти;
2. собственици или ползватели на регистрирани животновъдни обекти;
3. пасищни селскостопански животни в животновъдните обекти.

Когато при извършването на проверките се установи, че:

1. в животновъдния обект броят на регистрираните пасищни селскостопански животни е с над 30 на сто по-малък от броя им към сключването на договорите за наем или аренда, договорите се изменят, като площта се определя в съответствие с процентното намаление на броя на животните;
2. в животновъдния обект няма регистрирани пасищни селскостопански животни; заличена е регистрацията на животновъдния обект или има настъпила промяна на условията по чл. 37и, ал. 1 от ЗСПЗЗ договорите за наем се прекратяват от кмета на общината.

С оглед гореизложеното следва ползватели на постоянно затревени площи да отразят коректно в системата на БАБХ вида и броя на отглежданите от тях животни към посочената дата, както и да нямат данъчни задължения, задължения към Държавен фонд „Земеделие“, държавния поземлен фонд, общинския поземлен фонд и за земи по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ.

Сподели:

Още новини от деня