Община Сливо поле осигурява място за открита приемна на специалисти, които да оказват подкрепа на нуждаещи се от подкрепа при заплаха или случаи на домашно насилие

От 1 юли в община Сливо поле ще има нова социална услуга – „Общностен център за деца и семейства“

Общински съвет – Сливо поле даде своето съгласие за създаване на социална услуга „Общностен център за деца и семейства“ като необходимите средства за създаването й ще бъдат осигурени на Община Сливо поле от централния бюджет за делегираните от държавата дейности във Функция V „Социалноно осигуряване, подпомагане и грижи“, след приемане на постановлението на Държавния бюджет на Република България за 2023 г. при съобразяване с § 4 от Преходните и заключителни разпоредби на Наредбата за качеството на социалните услуги във връзка с чл. 15 от Закона за осциалните услуги, финансирани от държавния бюджет с капацитет 45 потребители, считано от 01.07.2023 г.

Община Сливо поле, ще предоставя услугата чрез обявяване на конкурс за избор на доставчик на социалната услуга с условие за участие в конкурса. Услугите ще се предоставят на следните адреси:

– с. Кошарна, ул. „Васил Левски“, № 32-В;

– гр. Сливо поле с адрес: ул. „Съединение“ № 3, в сградата на Младежки дом-гр. Сливо поле;

– с. Малко Враново, ул. „Еделвайс“ № 16 в специално построена по проекта сграда на общински терен в двора на Детска градина „Пролет“, с. Малко Враново.

Кметът на Община Сливо поле трябва да организира дейностите по избор на доставчик на услугата, съгласно чл. 67, ал. 1 от Закона за социалните услуги, съгласно който кметът на общината възлага предоставянето на социални услуги на частни доставчици след провеждане на конкурс. Изискванията, съгласно същия са частният доставчик да има: издадени лицензи от изпълнителния директор на Агенцията за качеството на социалните услуги, да е създал и предоставя същия вид социална услуга, имащ минимум едногодишен опит в предоставянето й, да разполага с необходимата материална база, обзавеждане и оборудване, както и с необходимите специалисти.

Сподели: