От 1 януари в Русе се разкрива нова социална услуга „Дневен център за пълнолетни лица с тежки множествени увреждания“

При реализиране на проект „Разкриване на Център за комплексно обслужване на лица с увреждания, включително с тежки увреждания в Община Русе“, по Процедура BG05M9OP001-2.008 „Подкрепа за лицата с увреждания“, Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“,  по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014–2020 г. на 01.04.2020 г. е разкрит „Център за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки увреждания“ в изпълнение на административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.008-0003-С01, сключен между Министерство на труда и социалната политика и Община Русе.

Проектът се реализира в периода от 01.10.2018 г. до 31.12.2021 г. Изграден е Център в който се предоставят мобилни, дневни, почасови услуги и Заместваща грижа до 14 дни в годината. На потребителите се предоставят съгласно индивидуалните  потребности на всяко лицe от целевата група – психологическа подкрепа, консултиране, информиране и подкрепа, ерготерапевтични и трудотерапевтични дейности, както и мобилни услуги в домашна среда.

Центърът за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки увреждания в Община Русе се реализира на адрес: гр. Русе, ул. „Никола Йонков Вапцаров“ № 20, ет.1 в помещения на първи етаж в сградата на бившия ДМСГД – общинска собственост  съгласно АОС № 6861 от 04.01.2016 г. Помещенията са ремонтирани, обзаведени и оборудвани, съгласно функционални характеристики. Изградено е окабеляване за телефон, интернет. Монтирана е система за видеонаблюдение, пожароизвестителна инсталация, системи за повикване (сигнална инсталация) в помещения за отдих и санитарните възли към тях и система за повикване. В стаите са поставени 2 лифтера, а в коридорите парапети, улесняващи придвижването на трудноподвижни лица.

  Достъпът до Центъра е осигурен,  чрез закупен по проекта специализиран автомобил за транспортиране потребителите до центъра и обратно, който облекчава придвижването им до институции, болници, лични лекари и др.

Осигурена е подкрепа за семействата, полагащи грижи за лицата с увреждания, чрез поемане на грижата за лицата от целевата група, чрез краткосрочно настаняване  в центъра, чрез предоставяне на „Заместваща грижа” за срок не по-дълъг от 14 дни. Подкрепата е осъществена, чрез задоволяване на основните жизнени потребности на лицата, чрез подходящи грижи и безопасна и сигурна среда за живеене, в която лицата да развиват пълноценно съобразно възможностите им.

Услугите, които се предоставя в дома на потребителите, които нямат възможност да посещават Центъра е вид щадяща възможност, при която потребителите не променят средата в която живеят, а наетите специалисти ги посещават и им оказват необходимата помощ и подкрепа.

  По проект Центърът е осигурил подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки увреждания подкрепя правото на всеки да води достоен живот, чрез предоставяне на интегрирани социални и здравни услуги, изцяло фокусирани върху индивидуалните потребности на лицата с увреждания и подкрепа на техните семейства, в това число: дневна грижа за 30 лица с увреждания, включително с тежки увреждания; почасови и мобилни услуги за 60 лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания; заместваща грижа с капацитет 4 места за краткосрочно настаняване на лица, зависими от грижа до 14 дни в годината; подкрепа на роднините и близките в грижата за зависими членове на семейството и същевременно възстановяване на трудовата им заетост.

След приключване на дейностите по проекта Община Русе следва да осигури устойчивост на услугата. Съгласно Решение на Министерски съвет № 790/30.10.2020 г. за определяне на финансовите стандарти за социалните услуги за 2021 г., държавно делегирана дейност е предвидено финансиране на услугата „Дневен център за пълнолетни лица с тежки множествени увреждания“, която е най-близка до реализираната услуга по проекта.

В социалната услуга „Дневен център за пълнолетни лица с тежки множествени увреждания“ ще се предоставят услуги за пълнолетни лица, определени в чл. 15, т.1, 2, 4, 5 и 7 от Закона за социални услуги /ЗСУ/ (Обн. в ДВ, бр.24 от 22.03.2019г.): дневна грижа (в т.ч. полудневна и целодневна), информиране и консултиране, застъпничество и посредничество, терапия и рехабилитация, обучение за придобиване на умения и заместваща грижа (§ 1, т.20 от Допълнителните разпоредби на ЗСУ).

Община Русе подготви и изпрати в АСП заявление и писмени доказателства, съгласно чл.78, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за социални услуги за иницииране на производство по издаване на заповед за предварително одобрение за разкриване на новата социална услуга „Дневен център за пълнолетни лица с тежки множествени увреждания“, държавно делегирана дейност, считано от 01.01.2022 г.

Издадена е Заповед № РД-01-2272/ 02.11.2021 г. от изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане за даване на предварително одобрение за разкриване на социалната услуга „Дневен център за пълнолетни лица с тежки множествени увреждания“, с брой потребители 30 лица за дневни, полудневни и почасови услуги, мобилни услуги и заместваща грижа, която да се финансира от държавния бюджет, считано от 01.01.2022 год.

Съгласно чл.83 и 84 от Правилника за прилагане на Закона за социални услуги, създаването на социална услуга съгласно Националната карта на социалните услуги се извършва с Решение на Общинския съвет.

Днес общинските съветници в Русе гласуваха за създаването на нова социална услуга „Дневен център за пълнолетни лица с тежки множествени увреждания“, в Община Русе, държавно делегирана дейност, считано от 01.01.2022 г., както следва:

1.1 Вид: „Дневен център за пълнолетни лица с тежки множествени увреждания“, Профил: Специализирана социална услуга

1.2 Брой потребители: 30

1.3 Начин на организация и управление: Община Русе ще предоставя социалната услуга до възлагане на управлението й на външен доставчик;

1.4 Място на предоставяне на услугата: гр. Русе, ул. „Никола Йонков Вапцаров“ № 20, ет.1 в помещения на първи етаж в сграда – общинска собственост, съгласно АОС № 6861 от 04.01.2016 г.

1.5 Брой и длъжности на служителите, които ще извършват дейността по предоставяне на социалната услуга: Съгласно Методиката за определяне длъжностите на персонала в специализираните институции и социални услуги в общността – 16,5 лица, включващи – управител, медицински специалист, трудотерапевт, социален работник, рехабилитатор/ерготерапевт, психолог, шофьор, чистач/хигиенист, техник поддръжка и сътрудници социални дейности.

Сподели: