община русе

От 1 януари ще бъде разкрита нова яслена група към Детска ясла № 16

На територията на Община Русе функционират девет детски ясли, като в седем детски ясли са разкрити по четири яслени групи с капацитет за 64 деца, а в две функционират по три яслени групи с капаците за 48 деца. Една от тях е  детска ясла № 16, с адрес: гр. Русе, кв. „Възраждане“ улица „Неофит Рилски“ № 2-А.

Предвид преобладаващото младо население в жилищния квартал в който е ситуирана детската ясла, се изготви анализ, от който е видно, че има голям брой чакащи деца за прием в детското заведение.

Детска ясла № 16 е проектирана и има ресурс да функционира с четири яслени групи. През 1987  г. е разкрит басейн с кабини за физиопроцедури, поради което едната яслена група на детското заведение е закрита и капацитета е намален от 65 на 48 деца. В тази връзка за оптимално използване на помещенията в детската ясла и за удовлетворяване желанията на децата, които поради липса на свободни места, ще останат извън класирането, се планираха финансови средства и в момента се извършва основен ремонт на спалното помещение, занималнята, мокрото помещение, разливочните и коридорните пространства.

Съобразно изискванията на Наредба № 26 от 18.11.2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях, ще бъдат назначени 2 медицински сестри и 2 детегледачки за обезпечаване нуждите на децата в новата група.

От следващата бюджетна година финансирането може да се осигури по стандартите за съответните делегирани от държавата дейности, при условие че местата са разкрити не по-късно от 30 юни 2020 г, съгласно чл. 41, ал. 3 от Постановление № 381/30.12.2019 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България.

Общинските детски ясли се създават, преобразуват и закриват със заповед на кмета на общината след решение на общинския съвет и съгласие на директора на съответната регионална здравна инспекция, съгласно чл. 119, ал. 2 от Закона за здравето.

Общинските съветници дадоха днес своето съгласие Община Русе да разкрие яслена група за деца от 10 месечна до тригодишна възраст, към детска ясла № 16, на адрес:  гр. Русе, улица „Неофит Рилски“ № 2-А с капацитет 16 деца, считано от 01.01.2021 г.

Сподели:

Още новини от деня