Община Иваново

От 10 юли влизат в сила промените в Наредба № 10 за реда на придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост

Време за прочитане: 3 мин.

Общински съвет – Иваново прие Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 за реда на придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост:

§ 1. В глава втора „Придобиване на имоти и вещи“, чл. 13 се изменя, както следва:

Чл. 13. (1) Общината придобива по право собственост:

                   1.върху движимите вещи, жилищата, ателиетата и гаражите, както и парцелите и имотите, предназначени предимно за жилищно строителство, които се намират на  територия на Общината, при липса на наследници, при отказ на всички наследници да приемат наследството или при изгубване на правото на всички наследници да приемат наследството, съгласно ЗН;

                   2. чрез придобивна давност;

                   3. в други случаи, предвидени с нормативен акт.

         (2) Приемането на наследство по ал. 1, т. 1 се извършва по реда на чл. 61, ал. 2 от ЗН.“

§ 2. В глава втора „Придобиване на имоти и вещи“, се създава нов чл. 13а както следва:

„Чл. 13а. (1) Информация за наличие на безстопанствен имот се предоставя от кмета или кметския наместник на съответното населено място на кмета на Общината.

(2) Производството по завземане на безстопанствен имот започва с уведомяване на лицата, за които се установи от имотния регистър, поддържан в Службата по вписвания, че са носители на вещни права върху имота. Уведомяването се осъществява по реда на АПК.

         (3) В случай, че от справката по предходната алинея не се установи наличие на собственик на имота и липсват данни за други носители на вещни права, на интернет страницата на общината се публикува съобщение за започване на производство по завземане на безстопанствен имот, като същото се поставя и на информационните табла в сградата на общината и в съответното кметство по местонахождение на имота.

 (4) След изтичане на едномесечен срок от уведомяването по ал. 2, съответно от публикуване на съобщението по ал. 3, кметът на общината със Заповед назначава комисия, състояща се от служител от общинска собственост, служител на „УТ” и кметът/кметският наместник на съответното населено място.

(5) Комисията съставя констативен протокол за вида, размера, местоположението и състоянието на имота.

         (6) Кметът на общината издава заповед за завземане на имота, която съдържа мерките, които трябва да се извършат за привеждането му в състояние да бъде използван по предназначение. Същата се публикува на официалната интернет страница на общината и се поставя на информационното табло в административната й сграда.

(7) Завладеният имот се управлява съобразно реда за управление на съответния вид имот – частна общинска собственост, указан в тази наредба или в наредбата по чл. 45а от ЗОС.

(8) След изтичане на десетгодишен срок от издаване на заповедта по ал. 6, кметът на Общината внася доклад до Общинския съвет, който следва да съдържа данни за непрекъснато владение на имота.

(9) Общинският съвет с Решение прогласява придобивната давност по отношение на завладения имот и се издава акт за общинска собственост.

§ 3. В глава трета „Управление на имоти и вещи общинска собственост“, в раздел III „Управление и отдаване под наем на имоти – частна общинска собственост“, чл. 33 се изменя, както следва:

Чл. 33. (1)Общинатазапочва производство по изземване нанедвижим имот след изтичане на давностния срок по чл. 67 от Закона за собствеността (ЗС), ако в него не е реализирано отстъпеното право на строеж, пристрояване или надстрояване на физическо или юридическо лице и при липса на пречки за изземването му.

(2) В случаите по предходната алинеякметът на Общината със заповед назначава комисия, която извършва проверка на място.Проверката приключва с изготвяне на констативен протокол, съдържащ данни за приобретателя на правото на строеж, степента на реализация на строежа и заключение на комисията.

(3) Въз основа на съставения констативен протокол, главният архитект на общината издава удостоверение за липса на реализиран строеж или за степента на реализацията му (при частична реализация).

(4) Кметът на Общината изпраща уведомително писмо до суперфициара за започване на производството по изземване, в което се позовава на изтеклата давност по ал. 1, както и протокола на комисията по ал. 2.

(5) След като бъде връчено уведомителното писмо по ал. 4, кметът на Общината издава заповед за изземване на имота, като на суперфициара се дава подходящ срок доброволно да предаде владението върху имота. Заповедта се съобщава на приобретателя на правото на строеж по реда на Административно-процесуалния кодекс (АПК).

(6) След доброволното предаване на имота или влизане в сила на заповедта по ал. 5, се прави отбелязване в акта за частна общинска собственост от длъжностно лице в „Общинска собственост“.“

§ 4. В Заключителните разпоредби се създава нов § 12, както следва:

§ 12. Настоящата наредба влиза в сила от 10.07.2020 г.

Сподели:

Още новини от деня