Община Иваново

От 10 юли влиза в сила новата Наредба № 25 за насърчаване на инвестициите с общинско значение в Община Иваново и издаване на сертификати клас В

Общински съвет – Иваново прие Наредба № 25 за насърчаване на инвестициите с общинско значение в Община Иваново и издаване на сертификати клас В:

Г Л А В А  П Ъ Р В А

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

  Чл. 1. (1) С тази наредба се определят условията и редът за насърчаване  на инвестициите с общинско значение за Община Иваново, издаване на сертификат  за инвестиция клас В и прилагането на мерките за насърчаване на инвестициите, съгласно изискванията на Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ) и на Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите (ППЗНИ).

 (2) Основните цели, които се поставят с наредбата са:

 1. повишаване конкурентоспособността на икономиката на Община Иваново чрез нарастване на инвестициите за научни изследвания, иновации и технологично развитие в производства и услуги с висока добавена стойност при спазване принципите на устойчивото развитие;

 2. подобряване на инвестиционния климат;  

 3. създаване на нови и високопроизводителни работни места.

 Чл. 2. (1) Инвестиционните проекти с общинско значение, с издаден сертификат клас В от кмета на Община Иваново, се насърчават за изпълнение на инвестиционния проект чрез:

1. съкратени срокове за административно обслужване, предоставяно от общината;

2. индивидуално административно обслужване, предоставяно от общината;

3. придобиване право на собственост или ограничени вещни права върху имоти – частна общинска собственост, по реда на чл. 19, ал. 1 от настоящата наредба при спазване на условията по чл. 19, ал. 3 – 8 и 10; мярката се прилага, в случай че не е заявена от инвеститор по реда на чл. 18 от ЗНИ при издаване на сертификат за инвестиция клас А, клас Б или за приоритетен инвестиционен проект за същия имот – частна общинска собственост.

(2) Инвестициите по ал. 1 се насърчават и по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане, Закона за данък върху добавената стойност, Закона за насърчаване на заетостта и Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, ако отговарят на предвидените в тях условия.

Г Л А В А  В Т О Р А

ОБЩИНСКА ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ

Чл. 3. Кметът на Община Иваново:

 1. осигурява провеждането на политиката за насърчаване на инвестициите на територията на Общината при разработването и изпълнението на общинския план за развитие и на програмата за неговото изпълнение;

2. съдейства за прилагането на мерките за насърчаване на инвестициите по  ЗНИ;

3. издава сертификат за инвестиция клас В или отказва издаването му въз основа на Решението на Общинския съвет.

Чл. 4. (1) На интернет страницата на Община Иваново се поддържа актуална база данни със следната информация:

1. списък със свободни терени и други недвижими имоти – общинска собственост, за осъществяване на инвестиции;

2. формуляри и образци за кандидатстване за получаване на сертификат за инвестиция клас В и ползване на насърчителните мерки;

3. информация за издадените сертификати за инвестиция клас В, която съдържа най-малко следните данни:

3.1. номер и дата на подаване на заявлението за издаване на сертификат;

3.2. номер и дата на решението на Общински съвет – Иваново;

3.3. номер, дата на издаване и срок на валидност на сертификата;

3.4. размер и клас на инвестицията;

3.5. икономически дейности, в които се осъществява инвестицията и основни продукти;

3.6. местонахождение на инвестицията;

3.7. прилаганите мерки за насърчаване на инвестицията при спазване на изискванията за наблюдение и прозрачност на информацията в областта на държавните помощи.

(2) За всяка съответна година, кметът на Общината изготвя доклад за издадените сертификати за инвестиция клас В и предоставените насърчителни мерки, който се представя на Областния управител и на Изпълнителния директор на Българската агенция за инвестиции (БАИ).

(3) Докладът по ал. 2 следва да се представи до 31 януари на годината следваща годината, за която се отнася.

Г Л А В А  Т Р Е Т А

НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ

Р А З Д Е Л   I

УСЛОВИЯ И МЕРКИ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ

  Чл. 5. (1) По реда на тази наредба се насърчават инвестиции в дълготрайни материални и нематериални активи и свързаните с тях нови работни места, осъществявани на територията на  Община Иваново, в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014г. за обявяване на някои категории помощи за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора, наричан по-нататък Регламент (ЕС) № 651/2014.

 (2) Инвестициите по ал. 1 трябва да отговарят на условията на чл. 12, ал. 2 от Закона за насърчаване на инвестициите.

Чл. 6. (1) Не се насърчават инвестиции на лице:

1. осъдено с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитирано;

2. обявено в несъстоятелност или в открито производство по несъстоятелност, или сключило извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон;

3. в производство по ликвидация;

4. с парични задължения към държавата или към община Иваново по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията;

 5. което има неизплатени трудови възнаграждения към работници и служители, установени с влязло в сила наказателно постановление.

 (2) Не се насърчават инвестиции на чуждестранно лице, за което в държавата, в която е установено, е налице някое от обстоятелствата по ал. 1 съгласно националното му законодателство.

 (3) Изискването по ал. 1, т. 1 се отнася за едноличните собственици на капитала, за управителите или за членовете на управителните органи на инвеститора, а в случай че членове са юридически лица – за техните представители в съответния управителен орган.

 Чл. 7. Не се насърчават инвестиции:

 1. в предприятие, за което са налице условията по чл. 1, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 651/2014;

 2. за изпълнение на приватизационни договори по Закона за приватизация и следприватизационен контрол или за изпълнение на концесионни договори за концесия за ползване по Закона за концесиите или за добив на подземни богатства по Закона за подземните богатства и в изпълнение на компенсаторни (офсетни) споразумения;

 3. в дейности и сектори на икономиката съгласно чл. 1, параграф 2, букви „в“ и „г“ и параграф 3, букви „а“ – „г“ и чл. 13, букви „а“ – „в“ от Регламент (ЕС) № 651/2014.

Р А З Д Е Л    II

ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ С ОБЩИНСКО ЗНАЧЕНИЕ

 Чл. 8. (1) Инвестициите се определят като клас В с общинско значение въз основа на критериите за размер на инвестициите и заетостта. Проектите с общинско значение се насърчават като инвестиции клас В, когато се реализират в административните граници на Общината и отговарят на условията на настоящата Наредба.

(2) Проектите:

 1. могат да се изпълняват във всички сектори на икономиката, с изключение на посочените в чл. 7, т. 3 от настоящата Наредба; икономическите дейности се определят съгласно действащата Статистическа класификация на икономическите дейности в Европейската общност (NACE), съответно нейното пряко приложение вРепублика България чрезсъответстващата класификация;

2. предвиждат размер на инвестицията, ненадвишаващ минималния размер за клас Б по чл. 12, ал. 2, т. 5 ЗНИ, определен на 2 млн. лв. (чл.3, ал.9 във връзка с ал.2 от ППЗНИ);

3. създават заетост по смисъла на чл. 12, ал. 2, т. 7  от ЗНИ и минималният брой на заетите лица може да бъде критерий за издаване на сертификат клас В едновременно с размера на инвестицията.

(3) Инвестициите с общинско значение, получили сертификат за клас В, се насърчават за изпълнение на инвестиционния проект чрез:

 1. съкратени срокове за административно обслужване, предоставяно от Община Иваново;  

 2. индивидуално административно обслужване, предоставяно от Община Иваново;

 3. придобиване право на собственост или ограничени вещни права върху имоти – частна общинска собственост, по реда на чл. чл. 22а, ал. 1, т. 2 и т. 4 от ЗНИ при спазване на условията по чл. 22а, ал. 2 – 8 и ал. 13 от ЗНИ. Мярката се прилага, в случай че не е заявена от инвеститор по реда на чл. 18 от Закона за насърчаване на инвестициите при издаване на сертификат за инвестиция клас А, клас Б или за приоритетен инвестиционен проект за същия имот – частна общинска собственост.

  Чл. 9. (1) Мерките за насърчаване на инвестициите могат да се прилагат по отношение на юридически лица, в които инвеститорът, чийто инвестиционен проект е сертифициран, притежава не по-малко от 75 на сто от регистрирания капитал.

 (2) Инвеститорът и юридическите лица по ал. 1 отговарят солидарно за изпълнението на задълженията си по осъществяване на инвестицията.

Р А З Д Е Л    III

РЕД ЗА ИЗДАВАНЕ НА СЕРТИФИКАТ ЗА ИНВЕСТИЦИЯ КЛАС В

  Чл. 10. (1) За издаване на сертификат за инвестиция клас В инвеститорът подава заявление до кмета на Община Иваново по образец, съгласно Приложение № 1 към настоящата Наредба, в което посочва мерките за насърчаване на инвестициите по чл. 8 от настоящата Наредба, които желае да ползва, преди започване на работа по инвестиционни проект.

 (2) Към заявлението си инвеститорът прилага инвестиционния проект и необходимите документи, съгласно изискванията посочени в чл. 6а и чл. 7 от ППЗНИ и заявлението.

(3) Преди подаване на заявлението по ал. 1 инвеститорът подава пред съответния компетентния орган по околна среда искане за становище относно допустимостта на инвестиционния проект спрямо режимите, определени в утвърдени планове за управление на речните басейни и в плановете за управление на риска от наводнения, както и по отношение на допустимостта спрямо режима на дейностите в защитените зони и/или защитените територии, както и за приложимата процедура по реда на Закона за опазване на околната среда и/или по реда на Закона за биологичното разнообразие. Компетентният орган предоставя на кмета на общината становището си, по служебен път, с копие до инвеститора.

(4) Документи, удостоверяващи липсата/наличието на парични задължения към държавата и общината по чл. 6, ал. 1, т. 4 и липсата/наличието на неизплатени трудови възнаграждения към работници и служители, установени с влязло в сила наказателно постановление по чл. 6, ал. 1, т. 5 от настоящата наредба, се предоставят служебно от компетентните органи по искане на Кмета на Община Иваново.

(5) Документите по ал. 1 и 2, които са на чужд език, се представят и в превод на български език.

Чл. 11. (1) Заявлението и документите по чл. 10 се регистрират в Община Иваново чрез деловодството на администрацията, като се отбелязват датата на подаване на заявлението, поредният номер, данните на заявителя (фирма/имена, седалище и адрес на управление/постоянен адрес).

 (2) Кметът на Общината със своя заповед определя комисия от служители, които да извършат оценка на заявлението и приложените към него документи за съответствие с изискванията на ЗНИ, ППЗНИ и настоящата Наредба.  

(3) Оценката по ал. 2 включва и проверка за съответствие между разходите за инвестиционния проект и финансовите възможности на инвеститора и източници на финансиране, удостоверени с документите по чл. 10, както и с условията по Раздел I от Глава трета на Наредбата.

(4)  В случай че се констатират несъответствия и/или непълноти в заявлението и документите по чл. 10, инвеститорът писмено се уведомява за тях и му се определя срок до два месеца от подаване на заявлението за отстраняването им.

 (5) Уведомяването на инвеститора се извършва по реда на чл. 11, ал. 5 от ППЗНИ и АПК.

Чл. 12. (1) След извършване на оценка на заявлението и документите по чл. 10, комисията по чл. 11, ал. 2 изготвя и предоставя на кмета на Общината мотивирано становище за издаване на сертификат за инвестиция клас В или за отказ за издаване на сертификат за инвестиция клас В.

 (2) В 30 – дневен срок от подаване на заявлението или от датата на отстраняване на констатирани несъответствия и/или непълноти на преписката на инвеститора, кметът на Община Иваново внася в Общински съвет – Иваново доклад с мотивирано предложение, заедно със заявлението и окомплектованите документи по чл. 10.

(3) Предложението по ал. 2 съдържа:

 1. пълна и точна преценка с мотиви за издаването на сертификат за инвестиция клас В, в съответствие с изискванията на ЗНИ, ППЗНИ и на настоящата наредба, или

 2. основания за отказ за издаване на сертификат за инвестиция клас В.  

Чл. 13. (1) Общинският съвет се произнася по доклада в едномесечен срок от постъпването му, като приема решение да бъде издаден или да бъде постановен отказ за издаване на сертификат за инвестиция клас В.

(2)   Сертификат за инвестиция клас В не се издава, когато:

 1. не са спазени изискванията на чл. 10;

 2. инвестицията не отговаря на условията по чл. 5;

 3. е налице някое от обстоятелствата по чл. 7;

 4. инвестицията е на лице по чл. 6;

 5. са допуснати несъответствия и/или непълноти в представените документи по чл. 10 и те не са отстранени в срок до 6 месеца, считано от датата на подаване на заявлението.

Чл. 14.  Кметът на Община Иваново:

 1. в едномесечен срок  от влизане в сила на Решението на Общински съвет – Иваново за издаване на сертификат за инвестиция клас В издава същия въз основа на Решението;

 2. в едномесечен срок от влизане в сила на решението на Общинския съвет, с което е постановен отказ за издаване на сертификат за инвестиция клас В, отказва издаването му в случаите по чл. 13, ал. 2;

Чл. 15. (1) За инвестициите от клас В се издава сертификат от кмета на Общината.

(2) Сертификатът съдържа следните реквизити:

1. пореден номер;

2. наименование и местонахождение на инвестиционния проект и икономическата дейност, в която се осъществява;

3. информацията по секция I, раздел 1 А от заявлението по чл. 10, ал. 1;

4. клас на инвестицията;

5. правата на инвеститора за ползване на мерките за насърчаване на инвестициите по чл. 8, ал. 3 в случаите, когато са заявили намерението да ги ползват в заявлението по чл. 10, ал. 1;

6. дата на издаване и срок на валидност;

7. основание за издаване;

8. подпис на кмета на Община Иваново и печат.

(3) Валидността на сертификата не може да надвишава 3 години от датата на издаването му с изключение на случаите, предвидени в чл. 18.

(4) Сертификатът се издава в два екземпляра на български език – единият екземпляр се съхранява в администрацията на Община Иваново, а другият се предоставя на инвеститора. В случай че инвеститорът е чуждестранно лице или българският инвеститор поиска, сертификатът се издава и на английски език.

Чл. 16. (1) При промяна на обстоятелствата, вписани в електронната база данни по чл. 4, инвеститорите са длъжни да подадат заявление до кмета на Община Иваново в 14-дневен срок от настъпване на промяната, в което се описва същата.

(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат документите, удостоверяващи промяната.

(3) При настъпило правоприемство спрямо предприятието или производството – предмет на инвестицията, новото лице представя документите по ал. 2, както и отчет за изпълнението на първоначално заявения инвестиционен проект.

(4) Вписването на промяната се извършва по реда на чл. 12 и чл. 13 от наредбата след преценка на представените документи в срок до 14 дни от постъпване на заявлението.

(5) Вписването се извършва, при условие че са спазени изискванията на чл. 6 и чл. 7.

(6) Когато промяната на обстоятелствата, вписани в електронната база данни, води до промяна във вписаните в сертификата данни, се издава сертификат, в който се отразяват променените обстоятелства. Новият сертификат се предоставя след връщане на първоначално издадения.

(7) В случай че първоначално издаденият сертификат е изгубен или унищожен, кметът на Община Иваново издава дубликат на сертификата след подадено заявление от инвеститора с приложена писмена декларация за обстоятелствата, при които той е изгубен или унищожен.

Чл. 17. До 31 декември на всяка година в срока на валидност на сертификата и в периода на поддържане на инвестицията и заетостта съгласно чл. 12, ал. 2, т. 7 и т. 8 от ЗНИ, сертифицираните инвеститори подават до кмета на Община Иваново информация относно развитието на инвестиционния им проект, включително данни за обема на вложените средства, съгласно инвестиционния им план, спазване на графика, създадените работни места, ползваните насърчителни мерки по ЗНИ.

Чл. 18. По искане на инвеститор, срокът на действие на сертификат за инвестиция клас В може да бъде удължен еднократно до две години, по реда на издаването му, когато:

1. административното обслужване не е извършено в сроковете по чл. 23 по причина, за която инвеститорът не отговаря;

2. мярката по чл. 19 не е осъществена по причина, за която инвеститорът не отговаря;

3. инвестиционният проект не е изпълнен пълно или частично вследствие на непреодолима сила, посочена в договор или в споразумение с инвеститора по ЗНИ, или по приложимото право на Европейския съюз.

Г Л А В А Ч Е Т В Ъ Р Т А

ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИТЕ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ

РАЗДЕЛ I

ПРИДОБИВАНЕ ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА ВЪРХУ ИМОТИ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

  Чл. 19. (1) По искане на инвеститор, получил сертификат за клас инвестиция В, кметът на Община Иваново може да:

 1. извършва продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, без провеждане на търг или конкурс, след изготвена пазарна оценка и Решение на Общинския съвет. Въз основа на Решението, кметът на Общината издава заповед и сключва договор с инвеститора;

 2. учредява възмездно ограничено вещно право върху недвижим имот – частна общинска собственост, без провеждане на търг или конкурс, след изготвена пазарна оценка и Решение на Общинския съвет. Въз основа на Решението, кметът на Общината издава заповед и сключва договор с инвеститора.

(2) Инвеститор, подал искане по ал. 1, посочва избрания от него имот – частна общинска собственост, при предоставяне на инвестиционния проект по чл. 10.

(3) Оценките по ал. 1 се извършват най-малко от двама независими оценители, като крайната пазарна цена не може да бъде по-ниска от средноаритметичната стойност на изготвените независими оценки. Кметът може да възлага оценка и за съответствието на размера на имота за целите на изпълнение на инвестиционния проект.

(4) Неизпълнението на инвестиционния проект относно срока и размера на инвестицията се включва в съответния договор като основание за разваляне. Основание за разваляне е и незапочването на работа по инвестиционния проект в срок до две години от сключването на договора по ал. 1. Инвестицията се смята за неизпълнена, когато размерът й е под изискуемия минимален размер определен по чл. 8, ал. 2, т. 2  от настоящата Наредба и не е изпълнено условието по ал. 10,установено с финансови отчети и справка, заверени от регистриран одитор, съгласно Закона за независимия финансов одит. Разходите по дейността на одитора са за сметка на инвеститора.

(5) Договорите по ал. 1 се сключват в писмена форма и се вписват по разпореждане на съдията по вписванията по местонахождението на имота.

(6) Кметът на Общината изпраща на Българската агенция за инвестиции екземпляр (оригинал) от договора в 7-дневен срок от сключването му.

(7)  Инвеститорът и/или лицето по чл. 9 не може да се разпорежда с придобитите по реда на ал. 1 имоти и да прехвърля учредените върху тях ограничени вещни права на трети лица до изтичането на срока по чл. 12, ал. 2, т. 8 от ЗНИ – инвестицията да се поддържа в съответния регион по местонахождение най-малко 5 години, а в случай на малки и средни предприятия – три години, считано от датата на нейното завършване по смисъла на чл. 14, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 651/2014.

(8) Договорите по ал. 1 се сключват при условията на действащото законодателство в областта на държавните помощи и по ред, определен с ППЗНИ и настоящата Наредба.

 (9) Еднолични дружества с общинско участие могат да извършват продажба, замяна или да учредяват възмездно ограничено вещно право върху имоти без търг или конкурс по искане на инвеститор, получил сертификат за клас инвестиция, и след решение на Общински съвет – Иваново и при спазване изискванията на чл. 22а, ал. 10 от ЗНИ. В тези случаи се извършва оценка по реда на ал. 3 и се прилагат изискванията на ал. 4-8, като за подаването, разглеждането, прилагането на мерките и контрола по изпълнението на инвестиционните проекти се прилага редът, предвиден в настоящата наредба.

(10) Правата върху имотите по ал. 1 могат да се прехвърлят или учредяват само ако размерът на планираната инвестиция с общинско значение като разходи за дълготрайни материални активи е над 5 пъти по-голям от пазарната оценка на имота по ал. 3. Неизпълнението на това изискване се включва в съответния договор с инвеститора като основание за развалянето му по ал. 4.

Чл. 20. (1) Продажба или възмездно учредяване на ограничено вещно право върху недвижим имот – частна общинска собственост, се извършва при кумулативното  изпълнение на следните условия:

1. инвеститорът е представил искане до съответния компетентен орган по чл. 19, ал. 1 или ал. 9;

2. на инвеститора е издаден сертификат за инвестиция от клас В.

(2) Искането по ал. 1, т. 1 трябва да съдържа фирмата на инвеститора, номер и дата на сертификата за клас инвестиция и определения недвижим имот с посоченото местонахождение в инвестиционния проект с издаден сертификат.

(3) Към писменото искане по ал. 1, т. 1 се прилагат заявлението по чл. 10, ал. 1, документите по чл. 16, ал. 1, т. 4 и т. 5 от ЗНИ и съответните документи за създадено юридическо лице по чл. 9, в случай че е регистрирано.

(4) Сгради и други обекти, които са били финансирани със средства на Европейския съюз, не могат да бъдат предмет на искането по ал. 1, т. 1 и на договора по чл. 21, ал. 2 и ал. 3 освен в случаите, когато е изтекъл 10-годишен срок от завършването на строежа до подаването на искането.

Чл. 21. (1) След изготвянето на оценката по чл. 19, ал. 1, Общински съвет – Иваново утвърждава цена за продажбата на недвижим имот – частна общинска собственост или за учредяване на ограниченото вещно право върху недвижимия имот – частна общинска собственост при спазване изискването на чл. 19, ал. 3 от Наредбата.

(2) За продажбата или възмездното учредяване на ограничено вещно право върху недвижим имот по чл. 19 от Наредбата и изпълнението на инвестиционния проект се сключва договор между:

1. инвеститора и/или лицата по чл. 9, ал. 1, от една страна, и

2. съответния компетентен орган по чл. 19, ал. 1 или 9;

(3) Договорът по ал. 1 съдържа всички изисквания на ЗНИ, ППЗНИ и настоящата Наредба по отношение на инвестиционния проект и инвеститора, а именно:

1. предмет на договора;

2. страни по договора;

3. наименование на инвестиционния проект и номер на издадения сертификат клас В;

4. основни права и задължения;

5. вид и размер на инвестицията;

6. срок за изпълнение на инвестиционния проект и срок за поддържане на инвестицията, определен в чл. 12, ал. 2, т. 8 от ЗНИ;

7. описание на имота – предмет на продажбата или на учредяването на ограничено вещно право, съгласно изискванията на Закона за кадастъра и имотния регистър;

8. цената на имота или на ограниченото вещно право;

9. срок и условия за прехвърляне на имота или за учредяване на вещното право;

10. забрана за разпореждане и обременяване на имота с вещни тежести, както и за прехвърляне на ограниченото вещно право върху недвижимия имот на друго лице съгласно чл. 19, ал. 7;

11. учредяване на ипотека в случаите на прехвърляне на имота, а в останалите случаи – друго обезпечение, единствено в полза на Община Иваново;

12. условия за упражняване на правата върху ипотеката;

13. начин и срок за отчитане изпълнението на инвестиционния проект;

14. вид и размер на отговорността за неизпълнение на задълженията по договора;

15. контрол по изпълнението на задълженията на страните;

16. начини за уреждане на споровете между страните;

17. основания за предсрочно прекратяване или разваляне на договора, включително при условията на чл. 19, ал. 4 и 10 или при установяване на забава по смисъла на чл. 16, ал. 1, т. 5 от ЗНИ, освен ако дължимите плащания не бъдат изплатени в подходящ за страните срок;

18. други елементи, по които е постигнато съгласие между страните.

(4) Инвестиционният проект и издаденият сертификат клас В са неразделна част от договора по ал. 1.

(5) Разноските по продажбата на недвижимия имот или по учредяването на ограниченото вещно право са за сметка на инвеститора.

(6) Съгласуването от компетентните органи по чл. 19, ал. 1 или ал. 9 се извършва след представяне на оценката по чл. 24, ал. 3 и проекта на договор по ал. 1.

Чл. 22. (1) При продажбата или учредяването на ограничено вещно право върху недвижим имот с договора по чл. 21 могат да бъдат уредени специални задължения в обществен интерес, които са свързани със земята и сградите, но не и с купувача или с търговската му дейност, при условие, че от всеки потенциален купувач се изисква той да е в състояние да изпълни специалните задължения, независимо дали извършва дейност или какъв е характерът на дейността.

(2) Средствата, необходими за изпълнение на задълженията на собственика на недвижимия имот, произтичащи от закон, не се приспадат от продажната цена (например: грижа за земята и сградите и поддръжката им като част от обичайните социални задължения на собствениците, плащането на данъци и подобни разходи).

РАЗДЕЛ II

СЪКРАТЕНИ СРОКОВЕ ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ

Чл. 23. (1) След издаване на сертификат за инвестиция клас В, административно обслужване на инвеститорите се извършва чрез общинската администрация в срокове с една трета по-кратки от предвидените в съответните нормативни актове, освен в случаите по ал. 2-5.

(2) Административното обслужване се осъществява от общинската администрация в 5-дневен срок от постъпване на искане от инвеститора в случаите по:

1. чл. 140, ал. 1, чл. 141, ал. 8, т. 2 и чл. 144, ал. 3, т. 1 от Закона за устройство на територията;

2. чл. 26, ал. 3 от Закона за пътищата;

(3) Административното обслужване се осъществява от общинската администрация в 14-дневен срок от постъпване на искане от инвеститора в случаите по:

1. чл. 141, ал. 8, т. 1 и чл. 144, ал. 3, т. 2 от Закона за устройство на територията;

2. чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите.

(4) Административното обслужване се осъществява от общинската администрация в 30-дневен срок от постъпване на искане от инвеститора в случаите по чл. 62а, ал. 3 от Закона за устройство на територията.

РАЗДЕЛ III

ИНДИВИДУАЛНО АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ

Чл. 24. (1) Индивидуално административно обслужване, необходимо за осъществяването на инвестиции от клас В, се извършва от служители на Община Иваново, пред съответните компетентни органи.

(2) За осъществяване на индивидуално административно обслужване инвеститорът упълномощава лицата по ал. 1.

(3) Инвеститорът съдейства на служителите по ал. 1, като предоставя необходимите документи, в т. ч. документи за платените такси.

Чл. 25. (1) Индивидуално административно обслужване се предоставя по искане на инвеститор, получил сертификат за инвестиция клас В.

(2) Искането се подава до кмета на Община Иваново от инвеститора или от упълномощено от него лице по реда на чл. 7 от ППЗНИ.

(3) Искането се завежда в деловодството на Община Иваново, като се отбелязва датата на получаването му.

(4) По всяко заведено искане кметът на Общината, със Заповед, определя служители на общинската администрация, които ще осъществят индивидуалното административно обслужване, необходимо за изпълнението на съответния инвестиционен проект. Индивидуалното административно обслужване се предоставя от общинската администрация безплатно.

(5) Таксите, установени с нормативен акт, за издаване на документи и/или за извършване на административна услуга са за сметка на инвеститора.

Чл. 26. (1) При осъществяване на индивидуално административно обслужване служителите по чл. 25, ал. 4 са длъжни:

1. да предоставят ясна, точна, достоверна и пълна информация на инвеститори по въпроси от компетентността на общинската и районните администрации и да съдействат при решаването на конкретни проблеми, които възникват в процеса на реализиране на инвестицията;

2. да отговарят на запитвания във връзка с необходимите процедури и да ги насочват към административните органи, компетентни по съответния въпрос;

3. да предоставят ясна, точна, достоверна и пълна информация за необходимите за осъществяване на проекта процедури, която включва:

а) точно наименование на администрацията;

б) седалище и адрес, както и адресите на териториалните звена, ако има такива;

в) данни за кореспонденция: телефон, адрес на електронна поща и интернет страница;

г) работно време на звеното за административно обслужване в администрацията;

д) нормативната уредба по предоставянето на административната услуга.

4. да разясняват изискванията, на които трябва да отговарят заявлението или искането за осъществяване на административната услуга, жалбата, протестът, сигналът или предложението по съответната процедура;

5. да предоставят на инвеститора:

а) пълна и точна информация за необходимите документи, сроковете и таксите по специалните закони;

б) образците на документи, които се попълват за предоставянето на административната услуга;

в) информация за срока на действие на индивидуалния административен акт, за издаването, на който се подава заявление;

6. да осъществяват контакт и да съдействат за издаването и получаването от съответните компетентни органи на всички необходими документи за осъществяване на съответната инвестиция и за извършване на свързаната с нея стопанска дейност.

(2) Инвеститорът може да упълномощава служителите на общинската администрация да подават и получават от съответните компетентни органи всички изискуеми документи за осъществяване на инвестиционния проект.

Чл. 27. Индивидуалното административно обслужване се предоставя за срока на осъществяване на инвестицията от клас В и свързаната с нея стопанска дейност, но за срок не по-дълъг от срока на валидност на сертификата.

Чл. 28. Административното обслужване по този раздел се осъществява при спазване на принципите и реда на Закона за администрацията, Административно-процесуалния кодекс и нормативните актове по прилагането им.

Г Л А В А  П Е Т А

КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ

 Чл. 29. (1) Контролът по изпълнението на инвестиционните проекти с общинско значение с издаден сертификат клас В се осъществява от кмета на Общината или от оправомощено от него длъжностно лице.

(2) Размерът на извършените инвестиции се удостоверява за отчетния период с годишен/междинен финансов отчет по реда на Закона за счетоводството. Към финансовия отчет се прилага справка по образец, в която са описани активите за основната икономическа дейност и тяхната стойност. Справката се изготвя в съответствие с правилата за признаване на материални/нематериални дълготрайни активи (текущи/нетекущи), установени в Международни счетоводни стандарти (МСС), Национални стандарти за финансови отчети на малки и средни предприятия (НСФОМСП), и се заверява от регистриран одитор съгласно Закона за независимия финансов одит. Разходите по дейността на одитора са за сметка на инвеститора. За целите на преценката дали активите, описани в справката, касаят основната икономическа дейност на инвеститора или друга допълнителна дейност, контролният орган по ал. 1 може да извършва и фактическа проверка.

(3) Броят на наетия персонал на пълно работно време при условията и по реда на Кодекса на труда, заел създадените нови работни места, се удостоверява за отчетния период с документ от Националната агенция за приходите, копия на трудовите договори, копия на актове за прекратяване на трудовото правоотношение и уведомления за тях съгласно Кодекса на труда, декларация по образец за внесените осигурителни вноски във фондовете на държавното обществено осигуряване, допълнителното задължително пенсионно осигуряване и Националната здравноосигурителна каса, копие на разплащателната ведомост или справка за изплатените средства за възнаграждения на наетите лица – поименно и с други относими документи.

(4) Кметът на общината изготвя годишен доклад за издадените сертификати за инвестиция от клас В и предоставените насърчителни мерки, който представя на областния управител и на изпълнителния директор на Българската агенция за инвестиции, като агенцията го включва в годишния си доклад за инвестициите в страната по чл. 11б, т. 5 ЗНИ.

Г Л А В А  Ш Е С Т А

АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 30. (1) Актовете за установяване на административни нарушенията по чл. 34, ал. 5 от ЗНИ се съставят от определени от кмета на Община Иваново длъжностни лица.

         (2) Наказателните постановления се издават от кмета на Община Иваново.

(3) Приходите от наложените глоби постъпват в общинския бюджет.

         (4)  Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Всички понятия и термини, използвани в Наредбата, отговарят на легалните дефиниции дадени в ЗНИ, ППЗНИ и Регламент (ЕС) № 651/2014 г.

§ 2. За неуредените случаи в тази Наредба се използват съответните разпоредби от ЗНИ, ППЗНИ и Регламент (ЕС) № 651/2014 г.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 3. Настоящата Наредба е приета на основание чл. 22з, ал. 1 от ЗНИ и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

§ 4. Настоящата Наредба влиза в сила от 10.07.2020 г.

Сподели:

Още новини от деня