От 1941 г. Русе отново е областен център с областно полицейско управление, начело с областен полицейски началник

От 1941 г. Русе отново е областен център с областно полицейско управление, начело с областен полицейски началник

На 5 септември 1878 година княз Александър Михайлович Дондуков–Корсаков като руски императорски комисар в България издава Привременни правила за устройството на полицията. С приемането на Търновската конституция и Органическия устав – 16 април 1879 г., се преустановява тяхната дейност и се слага началото на самостоятелното развитие на полицейския институт.

С Указ № 1 от 5 юли 1879 г. на княз Александър I се създава Министерство на вътрешните работи /дела/ в състава на първото българско правителство. Първи български министър на вътрешните работи е Тодор Бурмов. Областно полицейско управление – Русе е създадено непосредствено след Освобождението. Оглавява се от окръжен полицейски инспектор, подчинен на окръжния управител. Първоначално българските полицаи са обучавани от руски специалисти, а след това от австрийски, белгийски и други европейски специалисти.

На 12 декември 1889 г. влиза в сила първият Закон за полицията, който претърпява само няколко промени и е валиден през следващите 36 години.

След обявяването на независимостта на България през 1908 г. полицията се утвърждава като единна и всеобхватна за цялото царство институция, а от 1 януари 1912 г. нейните права и задължения са записани в нормативните документи на изграденото Министерство на вътрешните работи и народното здраве.
На 4 май 1925 година е приет Законът за администрацията и полицията, който поставя нов етап в развитието на институцията. Този закон определя като основни задачи на полицията: да поддържа обществения ред и вътрешната безопасност; да пази свободата, неприкосновеността, живота и имота на гражданите, добрите нрави и общественото здраве; да разкрива и предотвратява престъпления, да издирва и залавя престъпници и да ги предава на съдебните власти, като привежда в изпълнение всички полицейски мерки и наредби.

Полицейските служби в България придобиват особена роля през 1934 година, когато се засилват прекия контрол на дирекцията на полицията върху областните и околийските управления. След административните промени през 1934 г. Русенското полицейско управление е подчинено на Областна полицейска инспекция – Шумен. Областното полицейско ръководство е било пряко подчинено на Областната управа и Дирекция на Полицията – София.

Под единоначалието на областния полицейски началник са били всички униформени и цивилни полицейски сили в областта. Областният полицейски началник е взимал активно участие в дейността на държавния апарат и административното управление. От 1941 г. Русе отново е областен център с областно полицейско управление, начело с областен полицейски началник. Към управлението има изградени три служби: държавна сигурност, криминална служба и административна служба. По време на Втората световна война е създаден и стопански отдел за борба със спекулата.

На 10 септември 1944 г. с министерски указ се създава Народната милиция, която заменя съществуващата дотогава полиция.

Сподели:

Още новини от деня