Приключват строително-монтажните дейности в Дома за стари хора в Бяла

От 2011 година досега процесът на намаляване на населението в Община Бяла продължава да се задълбочава с всяка изминала година, както за града, така и за селата

Време за прочитане: 4 мин.

Община Бяла се характеризира с неравномерно териториално разпределение на населението. Налице са много големи разлики както в броя на населението в града и в останалите селища на общината, така и между самите села. Това се посочва в Плана за интегрирано развитие на Община Бяла в периода 2021 – 2027 година.

Данните за териториалното разпределение на населението в община Бяла към 31.12.2019 г. по постоянен адрес показват следното:

  • В гр. Бяла е съсредоточено 64,7% от населението на общината, което единственото населено място в общината с население над 9000 души. По брой на населението непосредствено след гр. Бяла се нарежда с. Полско Косово (1612жители), в което е концентрирано 11,2 % от населението на общината. На територията на общината се намира едно от две от четирите населени места на област Русе, който са с население под 100 души -с. Пет кладенци (27 жители по постоянен адрес).
  • По-голямата част от населението на общината продължава да е концентрирано в града – 9287 жители по постоянен адрес към 31.12.2019 г. докато жителите на селата в общината по постоянен адрес към същата дата са 5077. Относителният дял на градското население за общината е по-нисък спрямо този за област Русе (78,2%) и за страната (73,7%).

Развитието на демографските процеси в общината през последните години навлезе в неблагоприятна фаза, характеризираща се с чувствително влошаване на режима на демографско възпроизводство и постепенно намаляване броя на населението. От 2011 година досега процесът на намаляване на населението продължава да се задълбочава с всяка изминала година, както за града, така и за селата.

Анализът на естественото движение на населението в Община Бяла за периода 2010 –2019 г. показва отрицателен естествен прираст,който е една от най-важните причини за намаляване броя на жителите на общината. Тенденцията за изминалите години е трайна, като тази тенденция за общината е особено неблагоприятна за 2019 г.

Механичният прираст на населението през периода 2011 –2019 г. показва тенденция на превишаване броя на изселените спрямо броя на заселените жители на общината, , т.е. той също е отрицателен, но тази негативна тенденция намалява през 2019 г.

Тенденцията на намаляване на населението се засилва чувствително през последните няколко години и се дължи на отрицателния естествен и механичен прираст. Във всички населени места на общината населението с постоянен адрес намалява (с изключение на с. Лом Черковна, където е налице известно увеличение).

Демографските проблеми, характерни за цялата страна, са налице и в община Бяла, а именно: сериозно застаряване на трудоспособното население, отрицателен естествен прираст, вътрешна миграция и емиграция. На фона на бързото намаляване на общия брой на населението в общината, протичащите демографски процеси могат да доведат до значително намаляване на населението, особено в селата, като най-тежко е положението със с. Пет кладенци. Това е сериозен проблем и е необходимо да се предприемат мерки както на общинско, така и на национално ниво за възраждане на българското село и за подобряване на условията за живот в него.

По отношение на половата структура в общината през целия този период преобладаващото население е от женски пол, което е характерно както за града, така и за селата. Възрастовата структура е показател, който определя как естественият и механичният прираст влияят върху общия брой на населението. Тя изразява разпределението на населението по възрастови групи. Възрастовата структура е твърде променлива и при това -в отрицателен план. За община Бяла за 2019 г. тя е следната:

Населението на Община Бялав трудоспособна, надтрудоспособна и подтрудоспособна възраст към 31.12.2019 г. е както следва:

-В подтрудоспособна възраст -12,1% от населението на община Бяла;

-В трудоспособна възраст –55,5 % от населението на община Бяла;

-В надтрудоспособна възраст -32,4 % от населението на община Бяла.

Сравнение с данните от преброяването,проведено през 2011 г.показва застаряване на населението на община Бяла и влошени възрастови коефициенти. В началото на 2011 г. населението в активна трудова възраст (между 30 и 59 години) в община Бяла e било 39,6 % от общото население на общината, а населението на 60 и повече навършени години е било 31,9 % от общото население. Броят на децата и младежите до 19 навършени години е бил 17,7% от населението на общината, а този на младите хора на възраст между 20 и 29 години е бил 10,8% от населението на община Бяла.

Към 31.12.2019 г. населението на общината в активна трудоспособна възраст (между 30 и 59 години) е 37,8 %от общото население на общината, а населението на 60 и повече навършени години е 35.1% от общото население. Броят на децата и младежите до 19 навършени години е 18,8% от населението на общината, а този на младите хора на възраст между 20 и 29 години е 8,2% от населението на община Бяла. От направените сравнения ясно се вижда, че тенденциите през последните години са твърде неблагоприятни. В годините след 2011 и особено –след 2016, както за цялата страна и за областта, така и за община Бяла се забелязва, че населението в подтрудоспособна възраст намалява за сметка на това в надтрудоспособна. Особено силно е изразено това в селските селища в общината. Това е ясен индикатор, че демографската ситуация е сериозно влошена. В перспектива се очаква да започне намаляване на населението и в трудоспособна възраст.

Значителният дял на населението в надтрудоспособна възраст на населението в общината – 32,4 %, и сравнително ниският дял на населението в подтрудоспособна възраст –12,1 %,ще продължат да влошават възрастовата структура на населението и трудовия потенциал на човешките ресурси в плановия период 2021 –2027 година.

Влошаването на възрастовата структура на населението рефлектира и върху размера и качеството на трудовите ресурси. Застаряването на работната сила в условия на динамичен пазар на труда с постоянно променящи се изисквания към квалификацията и професионалните умения на заетите, поражда необходимостта от непрекъснато повишаване на общия потенциал и учене през целия живот на работната сила.

Сподели:

Още новини от деня