От 2019 година се променя вида на социалните услуги в 2 русенски ЦНСТ

През периода 01.10.2013 г. – 31.03.2015 г. Община Русе реализира дейностите по проект “Нашите деца са нашата отговорност“, в изпълнение на който бяха разкрити три Центъра за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ за деца и младежи с увреждания „Вяра“, „Надежда“ и „Любов“, в които бяха настанени деца и младежи с увреждания. След приключване на проекта, с оглед осигуряване на устойчивост на услугите и в изпълнение Решение №1209 на Общински съвет – Русе, прието с Протокол №43/13.11.2014 г., Изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане издаде заповеди № РД 01-258/27.01.2015 г., № РД 01-259/27.01.2015 г. и № РД 01-257/27.01.2015 г. за разкриване на, ЦНСТ „Вяра“, ЦНСТ „Надежда“ и ЦНСТ „Любов“, като държавно делегирани дейности.

Към настоящия момент, след проведени конкурсни процедури за възлагане управлението им, социалните услуги ЦНСТ за деца и младежи с увреждания „Надежда“ и „Любов“, се предоставят от Сдружение с нестопанска цел „Еквилибриум“ съгласно сключени договори №3848/30.03.2018 г. и №3847/30.03.2018 г.

В Община Русе постъпи писмо от председателя на Управителния съвет на СНЦ „Еквилибриум“, с изразено становище за промяна вида на социалните услуги Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания – „Надежда“ и Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания – „Любов“ в Център за настаняване от семеен тип за младежи с увреждания – „Надежда“ и Център за настаняване от семеен тип за младежи с увреждания – „Любов“. При извършен анализ на профила на настанените потребители, се установи че в двете услуги се полагат грижи за 22 младежи на възраст от 18 до 35 години и едно дете по смисъла на Закона за закрила на детето, навършващо 18 години през месец август 2018 г., които са физически активни, мобилни, с психотично и проблемно поведение.

Предвид спецификата на уврежданията, възрастовите и психични характеристики на настанените младежи, ползването на социалните услуги от деца би било нецелесъобразно и би затруднило предоставянето на подходящи и качествени грижи за тях. Съгласно влезлите в сила промени в Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане, обнародвани в Държавен вестник бр. 89 от 07.11.2017 г., и чл. 36, ал. 2, т. 4, буква „бб“, в сила от 01.01.2018 г., социалната услуга Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания се променя на Център за настаняване от семеен тип за деца и/или младежи с увреждания и позволява конкретизиране на профила на целевата група.

Предстои през този месец Общински съвет – Русе да даде своето съгласие за промяна във вида на социалните услуги от Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания – „Надежда“ и Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания – „Любов“ в Център за настаняване от семеен тип за младежи с увреждания – „Надежда“ и Център за настаняване от семеен тип за младежи с увреждания – „Любов“, с непроменен капацитет, считано от 01.01.2019 г. Средствата за издръжка се определят по стандарта за съответната календарна година, като делегирана от държавата дейност от Министерството на финансите.

Кметът на Община Русе следва да изпрати Решението на Общински съвет до Регионална дирекция за социално подпомагане – Русе, за изготвяне на предложение до Изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане – София, за промяна на вида на социалните услуги от Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания – „Надежда“ и Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания – „Любов“ в Център за настаняване от семеен тип за младежи с увреждания – „Надежда“ и Център за настаняване от семеен тип за младежи с увреждания – „Любов“, като делегирана държавна дейност.

Сподели:

Още новини от деня