Приветствие от кмета на Община Две могили Божидар Борисов по повод Световния ден на здравето

От 7 септември са въведени временни противоепидемични мерки на територията на Община Две могили

ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ·ОБЛАСТ РУСЕ

7150 Две могили, бул. ”България” 84, тел./факс 08141/9208, тел. централа: 08141/9205; 9207;

website: dvemogili.egov.bg; e-mail: obshtina@dvemogili.egov.bg

З А П О В Е Д

565

03.09.2021 г., гр. Две могили

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 63 от Закона за здравето, във връзка с Решение № 629 на Министерски съвет от 26 автуст 2021 г. за удължаване срока на обявената с Решение № 325 на Министерски съвет от 14 май 2020 г. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение № 378 на Министерски съвет от 12 юни 2020 г., Решение № 418 на Министерски съвет от 25 юни 2020 г., Решение № 482 на Министерски съвет от 15 юли 2020 г., Решение № 525 на Министерски съвет от 30 юли 2020 г., Решение № 609 на Министерски съвет от 28 август 2020 г., Решение № 673 на Министерски съвет от 25 септември 2020 г., Решение № 855 на Министерски съвет от 25 ноември 2020 г., Решение № 72 на Министерски съвет от 26 януари 2021 г. и Решение № 395 на Министерски съвет от 28 април 2021 г., Решение № 426 на Министерски съвет от 26 май 2021 г., Решение № 547 на Министерски съвет от 28 юли 2021 г. и предложение от Главния държавен здравен инспектор, както и Заповед № РД-01-748/02.09.2021 г. на Министъра на здравеопазването

Н А Р Е Ж Д А М:

 1. Въвеждам следните временни противоепидемични мерки на територията на община Две могили, считано от 07 септември 2021 г. до 31 октомври 2021 г.:
 1. Провеждането на присъствени групови занятия в езикови центрове, образователни центрове и други обучителни центрове и школи, се допуска при спазване на физическа дистанция от най-малко 1,5 м. и не повече от 10 човека в помещение, носене на защитни маски за лице, хигиена на ръцете, редовно проветряване на всеки час и дезинфекция.
 2. Преустановяват се посещенията в детски центрове, клубове и други, предоставящи организирани групови услуги за деца.
 3. Провеждането на конгресно-конферентни мероприятия, семинари, конкурси, обучения и други мероприятия с такъв характер се допуска при използване на не повече от 30% от капацитета на помещението, в което се провеждат и не повече от 30 участника, при спазване на физическа дистанция от най-малко 1,5 м. и носене на защитни маски за лице от всички участници.
 4. Преустановява се провеждането на тимбилдинги и други организирани групови мероприятия с такъв характер в трудови колективи.
 5. Провеждането на конкурси и изпити се допуска при използване на не повече от 30% от капацитета на помещението, в което се провеждат и не повече от 30 участника, при спазване на физическа дистанция от най-малко 1,5 м. и носене на защитни маски за лице от всички участници.
 6. Преустановява се провеждането на всички масови мероприятия, като музикални и други фестивали, събори, фолклорни инициативи и други с такъв характер, при които присъстващите не са организирани с определени седящи места и входът /участието/ е неограничен.
 7. Посещенията на кина, театри, концерти и други сценични прояви на закрито се допуска при използване на не повече от 50% от капацитета на помещенията, заемане само на седящи места през едно, спазване на физическа дистанция от най-малко 1,5 м. между посетителите и носене на защитни маски за лице.
 8. Посещенията на музеи и галерии се организира като се допускат не повече от 1 човек на 8 кв. м., при спазване на физическа дистанция от най-малко 1,5 м. и носене на защитни маски за лице от посетителите и персонала.
 9. Посещенията в центрове, школи и други обекти за танцово и музикално изкуство се допускат при използване на не повече от 30% от капацитета на помещенията и не повече от 10 човека в помещение.
 10. Провеждането на спортни състезания с професионален характер на закрито се допуска без публика.
 11. Провеждането на спортни състезания с професионален характер на открито се допуска с публика при заемане на не повече от 30% от капацитета, използване само на седящи места при заемане на всяка трета седалка, спазване на физическа дистанция от най-малко 1,5 м. и носене на защитни маски за лице от посетителите.
 12. Посещенията на фитнес центрове се допуска при използване на не повече от 30% от капацитета на всяко помещение и спазване на физическа дистанция от най-малко 1,5 м. и носене на защитна маска за лице от персонала.
 13. Посещенията в спортни зали и клубове, плувни басейни и комплекси се допускат само за индивидуални спортове при използване на не повече от 30% от капацитета им и спазване на физическа дистанция от най-малко 1,5 м. Провеждането на колективни спортове на закрито се преустановява, с изключение на тренировки и състезания за картотекирани състезатели професионалисти.
 14. Посещенията в заведенията за хранене и развлечения по смисъла на чл. 124 от Закона за туризма, игралните зали и казина се допускат само в часовия интервал от 07:00 ч. до 23:00 ч. при спазване на отстояние от 1,5 м. между облегалките на столовете на съседните маси, допускане на не повече от 6 души на една маса и носене на защитни маски за лице от персонала.
 15. Провеждането на събирания от частен характер /кръщенета, сватби и др./ се допуска с участието на не повече от 30 лица на закрито и 60 лица на открито.
 16. Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват търговски, административни или други обекти, които предоставят услуги на гражданите, създават организация за контрол на броя на клиентите в съответния обект, като не допускат повече от 1 човек на 8 кв. м.
 17. На пазара в гр. Две могили да се спазва създадената организация за еднопосочно движение и осигуряване на дистанция от най-малко 1,5 м. между посетителите и допускане на не повече от 1 човек на 8 кв. м. Работещите и посетителите са длъжни да носят защитна маска за лице.
 18. Работодателите и органите по назначаване да организират работния процес на работниците/служителите в дистанционна форма /работа от разстояние, надомна работа/, където е възможно, като допускат присъствена работа на най-много 50% от персонала.
 19. Работодателите и органите по назначаване във всички администрации по смисъла на чл. 1 от Закона за администрацията организират работния процес на работниците/служителите, като:
 20. установят работно време с променливи граници и начало на работния ден между 07:30 ч. и 10:00 ч., освен ако в зависимост от характера на работа това не е възможно и
 21. разпоредят работа от разстояние на най-малко 50% от персонала, освен ако в зависимост от характера на работа това не е възможно.
 1. В специализираните институции за предоставяне на социални услуги и такива за социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни се организират по ред определен от ръководителя им, при задължително носене на лични предпазни средства /калцуни, ръкавици и защитна маска за лице/ и не допускане на повече от един човек на стая по едно и също време.
 2. Въведените противоепидемични мерки, ограничаващи възможността за използване на капацитета на помещенията /местата/ на обектите, съответно мероприятията и броят на допусканите лица в съответните помещения, може да не се прилагат при следните условия:

а/. 100 % от персонала в съответния обект зает с мероприятието е ваксиниран или преболедувал COVID-19 или разполага с отрицателен резултат от проведено до 72 часа преди влизане в обекта/началото на мероприятието изследване по метода на полимеразно верижна реакция за COVID-19, удостоверено с валидни документи за ваксинация, преболедуване или изследване по смисъла на Заповед № РД-01-645/28.07.2021 г. на Министъра на здравеопазването;

б/. ръководителят на обекта/организаторът на мероприятието е взел решение и е създал необходимата организация за допускане в обекта, съответно на мероприятието само на лица, които:

 • са ваксинирани или преболедували COVID-19, удостоверено с валидни документи за ваксинация или за преболедуване по смисъла на Заповед № РД-01-645/28.07.2021 г. на Министъра на здравеопазването или
 • представят отрицателен резултат от проведено до 72 часа преди влизане в обекта/началото на мероприятието изследване по метода на полимеразно верижна реакция за COVID-19, удостоверено с валидни документи за ваксинация, преболедуване или изследване по смисъла на Заповед № РД-01-645/28.07.2021 г. на Министъра на здравеопазването.
 1. Ръководителите на обекти, съответно организаторите на мероприятия уведомяват за взетото решение съответната регионална здравна инспекция.
  1.  
   1. Заповед № 502/02.08.2021 г., изменена и допълнена със Заповед № 536/20.08.2021 г. се отменя.
   2. Заповедта влиза в сила от 07.09.2021 г.
   3. Заповедта да се публикува на интернет страницата на Община Две могили.
   4. Контролът по изпълнение на настоящата Заповед ще се осъществява от РЗИ – Русе и РУ на МВР – Две могили.

БОЖИДАР БОРИСОВ

Кмет на Община Две могили

Сподели: