училище щръклево

ОУ „Христо Ботев“ – Щръклево предложено да бъде включено в списъка на средищните училища и детски градини в България

На 13 юли тази година директорът на ОУ „Христо Ботев“ – Щръклево предложи на общинските съветници в Иваново учебното заведение да бъде включено в списъка на средищните детски градини и училища в България. Съгласно чл. 2 от ПМС № 128 от 2017 година за средищно училище по смисъла на чл. 53, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование се определя държавно или общинско училище по чл. 38, ал. 1, т. 1, 2, 4 и 5 от Закона за предучилищното и училищното образование – начално, основно, обединено или средно училище, в което се обучават най-малко 10 ученици в задължителна училищна възраст от други населени места, в които няма училище и за които това е училището, осъществяващо обучение в съответния клас и намиращо се на най-малко разстояние, измерено по асфалтирана пътна мрежа.

Съгласно чл. 3 ал. 1 на същото ПМС списъкът на средищните детски градини и училища се актуализира
ежегодно по мотивирано предложение на кмета на общината след решение на общинския съвет. Предложенията се внасят до 10 септември в Министерството на образованието и науката.

През учебната 2021/2022 година в училището ще се обучават общо 109 ученици. Пътуващите ученици са 25, както следва: 3 от Красен, 1 – от Писанец, 17 – от Бъзън /Община Русе/, 4 – от Иваново.

Предстои през този месец общинските съветници да дадат съгласието си и кметът да изготви мотивирано предложение до МОН за включването в списъка.

Сподели: