Офис на СУ „Св. Св. Кирил и Методий” – град Две могили в Русе може да бъде продаден на търг

На предстоящото заседание на Общински съвет – Две могили, насрочено за 26 юли ще бъде разгледана докладна записка на кмета на Община Две могили Божидар Борисов, с която предлага на Общинския съвет да бъде продаден самостоятелен обект в сграда, представляващ „Офис” с идентификатор 63427.2.1491.1.18, с площ от 15,17 кв. м., находящ се на адрес гр. Русе, ул. „Константин Величков” № 3, собственост на СУ „Св. Св. Кирил и Методий” – град Две могили. Това предложение той прави, въз основа на докладна записка с изх. № 68/07.02.2018 г. на Елка Цанева – директор на училището, в която изтъква необходимостта от продажбата на по-горе описания имот. Тя посочва, че с договор за наем от 30.04.2014 г., имотът е бил отдаден под наем за срок от 3 години.

След изтичане на договора, търг за отдаване под наем на недвижимият имот отново е обявен, но непроведен, поради липса на подадени заявления за участие в търга. Към настоящия момент няма заявен интерес за наемане на помещението, но същевременно се генерират разходи за поддържането му (заплащане на местни данъци и такси, необходими разноски по поддържането на имота), поради което становището на директора е да бъде обявен публичен търг за продажба и имота продаден.

Данъчната оценка на недвижимият имот е 12 910.40 лв., съгласно удостоверение за данъчна оценка №0003799/06.06.2018 г. на Община Русе. Пазарната стойност на имота е 19 858.00 лв., съгласно изготвената експертна оценка от независим лицензиран оценител.

Определя начална цена при провеждане на публичният търг в размер на 19 900 лева без ДДС.

Сподели:

Още новини от деня