Чисто нови електрически автобуси и тролейбуси купува Община Русе

Официално: Община Русе кандидатства за закупуване на нови автобуси и тролейбуси

Време за прочитане: 2 мин.

На електронната страница на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“ г. е обявена процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16M1OP002-5.004 “Мерки за адресиране на транспорта като източник на замърсяване на атмосферния въздух“, по приоритетна ос 5 „Подобряване качеството на атмосферния въздух“, финансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 Целта на процедурата е да допринесе за подобряване качеството на атмосферния въздух посредством намаляване нивата на фини прахови частици (ФПЧ) и азотни оксиди (NOх) за достигане на утвърдените норми в атмосферния въздух чрез адресиране на транспорта като източник на замърсяване. Чрез подобряване характеристиките на превозните средства, обслужващи общинския транспорт – замяна на остарелите и амортизирани превозни средства с екологични се цели опазване на околната среда. В рамките на процедурата ще се финансира закупуването и доставката на нови съвременни електрически транспортни средства (подвижен състав – електробуси и тролейбуси) на обществения транспорт, което от своя страна ще доведе до редуциране на вредните емисии във въздуха, намаляване на шумовото замърсяване и значителна икономия на енергия.

Реализацията на проекти и дейности, пряко насочени към опазване на околната среда и в частност намаляване на вредните емисии в атмосферния въздух, е един от водещите приоритети в политиките на Община Русе и е заложено в основните стратегически и планови документи на Общината. Подмяната на амортизираните и остарели тролейбуси, представляващи голяма част от автопарка на „Общински Транспорт Русе“ ЕАД, е основен приоритет на дружеството и към настоящия момент се извършва поетапна подмяна на част от подвижния състав. За значително подобряване качеството на услугата (екологичен, бърз и енергийно ефективен обществен транспорт) е необходим финансов ресурс за осигуряване на нови по-енергийно ефективни форми на обществен транспорт.

В тази връзка, общинска администрация – Русе е в процес на подготовка на проектно предложение по описаната по-горе процедура в партньорство с „Общински Транспорт Русе“ ЕАД. Посредством договор за обществена услуга с общината, дружеството извършва тролейбусните транспортни услуги в град Русе. Към настоящия момент Община Русе е едноличен собственик на капитала на дружеството и съгласно условията за кандидатстване по настоящата процедура е допустим кандидат.

Процедурата се състои от 2 компонента, като Община Русе е допустим кандидат по Компонент 1: Изпълнение на дейности за подобряване качеството на атмосферния въздух чрез закупуване и доставка на електрически превозни средства за шосеен транспорт – електрически автобуси и тролейбуси.

Максимално допустимият размер на безвъзмездната финансова помощ за Община Русе по настоящата процедура е 39 000 000 лв.

Максималният срок за изпълнение на проекта е 40 месеца, но не по-късно от срока за допустимост на разходите по чл.65, ал.2 на Регламент (ЕС) №1303/2013, а именно 31.12.2023 г.

Предстои през този месец Общинският съвет да даде своето съгласие.

Сподели:

Още новини от деня