община русе

Оценяват напредъка на националната стратегия за учене през целия живот за периода 2014 – 2020 година

Областна администрация Русе информира, че Националният координатор за изпълнение на Европейската програма за учене на възрастни започна обществена консултация на тема: „Уроците от изпълнението на публичните политики в сектора за учене на възрастни през периода 2014 – 2020 г. – изводи и препоръки“.

Консултацията се провеждат чрез съчетаване на предимствата на онлайн комуникацията, която предоставя както Електронната платформа за учене на възрастни в Европа (EPALE), така и посредством интернет страницата на националния координатор за учене на възрастни. За целта е създаден Форум за обществени консултации: публичните политики в сектора за учене на възрастни. Цялата информация за процеса на обществени консултации ще бъде достъпна в този Форум и неговите секции. Вече са публикувани първите новини, малки съвети за дискутиране, основните документи за обществената консултация, както и конкретни въпроси за обсъждане. За ефективен достъп до Форума може да бъде използван следния линк: https://epale.ec.europa.eu/en/node/170290.

Резултатите от обществената консултация ще бъдат използвани за подготовка на последваща оценка на въздействието, като основно ще бъде оценен постигнатият напредък по отношение на целите на Националната стратегия за учене през целия живот за периода 2014-2020 г., както и степента на изпълнението на областите на въздействие, насочени към ученето на възрастни.

Целта е оценката да осигури по-пълна осведоменост както на лицата, вземащи решения на национално и областно ниво, така и сред всички заинтересовани страни и широката общественост относно постигнатите резултатите от изпълнението на Стратегията с оглед на бъдещото развитие на сектора за учене на възрастни в България. За връзка с ресорното министерство може да се обръщате към Жулиян Гочев на e-mail: z.gochev@mon.bg или към Юмер Коджаюмер на e-mail: y.kodjayumer@mon.bg.

Всички мнения и отговори по тях ще бъдат публикувани на интернет страницата на Националния координатор за изпълнение на Европейската програма за учене на възрастни в рубриката „Актуално – Въпроси и отговори“.

„Включете се във Форума и дайте Вашите приноси към въпросите, които се обсъждат.“, апелират от Министерството на образованието и науката.

Припомняме, че Областна администрация Русе се явява заместник областен координатор за учене през целия живот в региона.

Сподели: