Още една автоматична станция за въздуха ще действа от днес в Русе. Тя ще работи по референтен метод на измерване и може да послужи на контролните органи за установяване на нарушители

Още една автоматична станция за въздуха ще действа от днес в Русе. Тя ще работи по референтен метод на измерване и може да послужи на контролните органи за установяване на нарушители

Време за прочитане: 2 мин.

Днес бе доставена и монтирана поредната автоматична станция,  измерваща качеството на атмосферния въздух в Русе. Тя е осигурена със средства на русенци за период от 2 години след спечелване на публичен търг от Община Белене.

Община Русе работи усилено, за да се сдобие града с пета станция, след като предходното ръководство на Министерството на околната среда и водите публично заяви, че русенци трябва сами да се справят със замърсяването на въздуха. Още в началото на годината местната администрация изпрати искане към министерството за определяне на локация за станцията, но с месеци не получаваше отговор. В среща със служебния министър през юни кметът Пенчо Милков настоя от ведомството да посочат в най-кратки срокове място за разполагането ѝ. Решението на експертите от Изпълнителната агенция по околна среда бе тя да бъде в двора на помощно училище „Петър Берон“, като служители от ОП „Комунални дейности“  изградиха бетонната площадка за монтирането ѝ.

Станцията разполага с анализатор за измерване на фини прахови частици ФПЧ10 и ще следи за наличието на серен диоксид, азотни оксиди, въглероден оксид, озон, общи въглеводороди: метан и неметанови, както и бензен във въздуха.

Към момента се разработва техническа спецификация за обявяване на обществена поръчка за дооборудване на станцията с анализатор за непрекъсано отчитане на още органични съединения – BTEX (бензен, толуен, етилбензен, ксилени: орто-, мета- пара- циклохексан, стирен).

Настоящото и бъдещото оборудване на станцията работи по референтен метод на измерване и може да послужи на контролните органи за установяване на нарушители.

Опис на апаратурата за измерване на качеството на атмосферния въздух, разположена в автоматичната станция

1. Автоматичен анализатор за измерване на фини прахови частици ФПЧ10 работещ на принципа β-абсорбция

2. Анализатор за измерване на серен диоксид серен (SO2), ултравиолетов флуоресцентен метод

3. Анализатор за измерване на азотни оксиди (NO-NO2-NOx), хемилуминисцентен метод

4. Анализатор за измерване на въглероден оксид (CO), недисперсионна инфрачервена спектроскопия

5. Анализатор за измерване на озон (O3), ултравиолетова фотометрия

6. Анализатор за измерване на общи въглеводороди: метан и неметанови, пламъчна йонизация (FID)

– Анализатор за измерване на бензен в атмосферния въздух, нереферентен метод – UNITEC Sens-IT C6H6, S/N: 000U175

7. Метеорологична станция

8. Амбиентен дозов еквивалент (Н*10) за радиационния гама-фон SAPHYMO, модел Gamma TRACER XL2-3,  S/N: GZ1288

9. Стандартна система за пробовземане и отвеждане на измерената проба

10. Генератор за нулев газ

11. Компресор за въздух

12. Система за събиране и обработка и експорт на данни

Сподели:

Още новини от деня