Още 3000 лева за монтиране на новото осветление в Бъзън

В рамките на общинска кампания „Малки населени места“ за 2019 г., кметство Бъзън участва с проект за цялостно обновяване на централната част на с. Бъзън и ремонт на уличната мрежа.

Предвидено е обновяване на мрежата за улично осветление и закупуване на нови енергоспестяващи осветителни тела. В процеса на реализация е установен недостиг от 3 000 лева за монтаж на осветителни тела.

Предвид гореизложеното, кметът на Община Русе предлага увеличение на бюджета на кметство Бъзън, дейност 604 „Осветление на улици и площади“, §1020 „Външни услуги“ с 3 000лв. Средствата се осигуряват от бюджета на Община Русе, дейност 998 „Резерв“, §0098 „Резерв за непредвидени и неотложни разходи“.

Сподели: