120 са потребителите на обществената трапезария в община Две могили

Още 4 щатни бройки ще има Общинско предприятие „Чистота“ – Две могили

Изготвен е Проект на Правилник за изменение на Правилник № 8 за устройството и дейността на Общинско предприятие „Чистота“, действащо на територията на община Две могили, област Русе. Предложения и становища могат да бъдат депозирани до 15.12.2023 г. включително на e-mail: obshtina@dvemogili.egov.bg или в Центъра за административното обслужване на Община Две могили.

С правилника на ОП „Чистота“, приет от Общинския съвет, в съответствие с чл. 52, ал. 2 – 4 от Закона за общинската собственост са определени предметът на дейност, структурата, управлението, численият състав, както и правата и задълженията на предприятието по отношение на предоставеното му общинско имущество. Настоящият проект на Правилник за изменение на Правилник № 8 за устройството и дейността на Общинско предприятие „Чистота“, действащо на територията на Община Две могили, област Русе предвижда увеличаване на числеността на служителите в общинското предприятие с четири щатни бройки, като общата численост на персонала в предприятието става 34 щатни бройки.

Причината за приемане на предложеното изменение на Правилника е необходимостта от промяна в числения състав на предприятието, тъй като след извършен анализ на дейността на му се установи нужда от увеличаване на персонала с цел повишаване качеството на изпълнение на функциите и услугите, които са му възложени.

С приемането на Проекта на Правилника за изменение на Правилник № 8 за устройството и дейността на Общинско предприятие „Чистота“, действащо на територията на община Две могили, област Русе се цели подобряване на организацията на работа и по- ефективно изпълнение на функциите на Общинско предприятие „Чистота“.

С предлаганото изменение в Правилник № 8 се предвижда разкриване на четири допълнителни щатни бройки, което ще даде отражение върху фонд „Работна заплата“ за изплащане трудовите възнаграждения. Тези финансови средства ще бъдат предвидени в план- сметката за извършване на дейностите по предоставяне на услугите по чл. 62 от ЗМДТ, за които се заплаща такса битови отпадъци, в бюджета на предприятието и на Община Две могили за 2024 година.

Сподели: