община бяла

Още 5000 лева за проектиране и изграждане на ведомствена бензиностанция в Бяла

Общински съвет – Бяла даде своето съгласие за промяна размера на разхода за обект: „Проектиране и изграждане на ведомствена бензиностанция в гр. Бяла“, посочен в т. 14 от Приложение № 12 „План за разпределение на капиталови разходи за 2022 г,. финансирани от собствени бюджетни средства“ към точка 2 от Решение № 407 по протокол № 48 от 31.03.2022 г. на Общински съвет Бяла,  от  60 000,00 лева с ДДС на 65 000,00  лева с ДДС.

Сподели: