Общинските съветници в Русе с призив за спазване на добрия тон в залата за заседания и извън нея

Павилионът срещу Happy ще бъде отдаден под наем след търг

Време за прочитане: 2 мин.

Върху поземлени имоти могат да се поставят преместваеми увеселителни обекти и преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности – павилиони, кабини, маси, зарядни колонки за електрически превозни средства, както и други елементи на градското обзавеждане (спирки на масовия градски транспорт, пейки, осветителни тела, съдове за събиране на отпадъци, чешми, фонтани, часовници и други).                   

Разположението на всеки преместваем обект се определя чрез схема за поставяне, съгласувана от Главния архитект на Община Русе. Схемите за поставяне са обща и подробни, и дават броя на елементите, разположението им, заеманата площ, както и необходимото отстояние между тях.                  

Свободни имоти или части от имоти – публична общинска собственост могат да се отдават под наем за срок до десет години след решение на Общински съвет – Русе.

Предмет на настоящото предложение e отдаване под наем на:

 1. Част от терен – публична общинска собственост, за поставяне на преместваем обект павилион за продажба на вестници, списания и цигари, находящ се в гр. Русе, пл. „Свобода“ и ул. „Средец“, срещу бар „HAPPY“, зона „Б“, с площ 12,69 кв. м;

Посочената позиция е елемент на Обща схема на преместваемите обекти по чл. 56 и РИЕ по чл. 57 от ЗУТ за територията на зона „Б“ (пл. „Свобода“) – гр. Русе, и специфичните правила към нея, одобрени с Решение №193 на Общински съвет – Русе, прието с протокол №8 от 21.04.2016 г. и съгласувана с Министерство на културата със становище изх. №33-НН-564/ 24.02.2016 г.

До момента теренът е ползван със същото предназначение – за поставяне на павилион за продажба на вестници, списания и цигари.

Общински съвет – Русе даде своето съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на част от терен – публична общинска собственост, за разполагане на преместваем обект павилион за продажба на вестници, списания и цигари, находящ се в гр. Русе, пл. „Свобода“ и ул. „Средец“, срещу бар „HAPPY“, зона „Б“, с площ 12,69 кв. м, с начална тръжна месечна наемна цена – 101 лв. без включен ДДС.

Сподели:

Още новини от деня